Početna stranica > Obnova i povratak > J A V N I P O Z I V za natječaj u rekonstrukciji stambenih jedinica MLJPI BiH 2013. g. Produžen do 31.8.2013.g.

J A V N I P O Z I V za natječaj u rekonstrukciji stambenih jedinica MLJPI BiH 2013. g. Produžen do 31.8.2013.g.

8, Siječanj , 2013 Komentiraj Go to comments

Produžen do 31.8.2013.g.

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09) i članka 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 i 87/12), u suradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Odjeljenjem/odjelom za raseljena lica/ osobe, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje
.
                                                               J A V N I  P O Z I V
                                      izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine
                  u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji
za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu
.
Pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu, dodjeljuje se izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine koje borave u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, u okviru implementacije zajedničkog regionаlnog višegodišnjeg programa sa ciljem osiguranja trаjnih rješenjа zа nаjugroženije izbjeglice i interno rаseljene osobe (u daljnjem tekstu: „Regionalni stambeni program“).
Sredstva će se osiguravati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.
Koordinator projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator će biti definiran posebnim sporazumom.
I OPĆI KRITERIJI/UVJETI ZA DODJELU POMOĆI
Opći kriteriji/uvjeti za dodjelu pomoći su eliminatorni i obvezujući za sve korisnike pomoći.
Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka izbjeglih osoba iz Bosne i Hercegovine u cilju povratka u BiH u okviru Regionalnog stambenog programa su:
1. da je izbjegla osoba iz Bosne i Hercegovine koja boravi u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji,
2. da je na osnovu dobrovoljne odluke kao trajno rješenje izbjegličkoraseljeničkog problema izabrao/la povratak u Bosnu i Hercegovinu,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao/la prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, sukladno
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
6. da on/ona i članovi njegovog/njenog kućanstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH, kao i u zemlji sadašnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji) drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a sukladno odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta i da nisu korisnici pomoći za trajno stambeno zbrinjavanje,
7. da nije primio/la pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.
II POSEBNI KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI
Posebni kriteriji služe za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoći po prioritetima, te pomažu u odabiru korisnika pomoći na transparentan način, poštujući načela jednakopravnosti pristupu pomoći za rekonstrukciju u svrhu povratka. Posebni kriteriji u okviru Regionalnog stambenog programa su:
a) broj članova i starosna dob članova zajedničkog kućanstva;
b) ukupna visina primanja svih članova zajedničkog kućanstva;
c) pripadnost podnostelja prijave i/ili članova zajedničkog kućanstva određenim kategorijama:
􀂉 Kućanstva koja žive u nedostojnim uvjetima: Bez tekuće vode, struje, sanitarnih uvjeta i sl.;
􀂉 Invalidnost/onesposobljenje: Osobe koje imaju umanjene mentalne ili fizičke sposobnosti usljed
bolesti, ozljeda ili ranjavanja koje ometaju normalne svakodnevne aktivnosti i potrebe koje treba
riješiti kako bi se omogućilo da te osobe funkcioniraju;
􀂉 Teška zdravstvena stanja/kronični bolesnici: Osobe pod brigom i medicinskim tretmanom, u uvjetima koji mogu uticati na identifikaciju trajnog rješenja;
􀂉 Samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji: Kućanstva čiji su nositelji samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji sa jednim ili više maloljetnih članova;
􀂉 Starije osobe koje žive same bez potpore obitelji: Osobe iznad 65 godina, koje žive bez potpore
obitelji;
􀂉 Žene izložene riziku: Žene suočene sa rizikom usljed svoga spola (samohrane majke, udovice, žene
žrtve nasilja i sl.);
􀂉 Djeca ili adolescenti izloženi riziku: Maloljetnici sa roditeljem/starateljem/hraniteljem koji su posebno izloženi riziku (ne pohađaju školu, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, djeca u sukobu sa zakonom, maloljetni supružnik i sl.);
􀂉 Potrebe za posebnom pravnom i fizičkom zaštitom: Obitelji poginulog bojovnika, obitelji nestalih
osoba, obitelji civilnih žrtava rata, bivši ratni zatočenici/logoraši, žrtve zlostavljanja ili nasilja,
uključujući nasilje u obitelji i nasilje na osnovu spola – bilo da se radi o nasilju u zemlji porijekla, za
vrijeme sukoba ili zemlji prihvata, pripadnici određenih etničkih ili vjerskih skupina i sl.).
III DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE KRITERIJA
1.) Dokaz da je potencijalni korisnik, neovisno od formalnopravnog statusa, izbjegla osoba iz Bosne i Hercegovine koja boravi u zemljama regiona
Ispunjavanje općeg kriterija da je potencijalni korisnik pomoći osoba koje je izbjegla iz BiH u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji, dokazuje se:
a) potvrdom nadležnog organa zemlje boravka (za sve članove zajedničkog kućanstva prijavljene za pomoć u rekonstrukciji) ili
b) potvrdom o prijavi prebivališta/boravišta izdatom u zemlji trenutnog boravka, za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva za pomoć u rekonstrukciji.
2.) Dokaz o statusu vlasništva/stanarskog prava
Kao dokaz statusa vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet zahtjevaza dobivanje pomoći u rekonstrukciji, dostavljaju se sljedeći dokumenti:
– Zemljišnoknjižni izvadak ili posjedovni list ne stariji od 6 (šest) mjeseci, i/ili
– CRPC odluka odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba, i/ili
– Rješenje o povratu imovine/stanarskog prava rješenje nadležnog općinskog organa o povratu i/ili
uvođenju u posjed.
3.) Dokaz o kretanju
Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju koje izdaje nadležni organ, dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
U izuzetnim slučajevima, kada podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti dostaviti uvjerenje o kretanju na osnovu kojeg se može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz o kretanju pribavlja se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane organa nadležnog za ovjeru potpisa.
4.) Izjava podnositelja prijave
Izjavom podnositelja, koja se ovjerava kod organa nadležnog za ovjeru potpisa, dokazuje se:
a) da je na osnovu dobrovoljne odluke, kao trajno rješenje izbjegličkoraseljeničkog problema izabrao/la povratak u Bosnu i Hercegovinu;
b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje sukladno odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta;
c) da korisnik/nositelj kućanstva i članovi njegovog kućanstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH, kao i u zemlji sadašnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji) drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, sukladno odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta i da nisu korisnici pomoći za trajno stambeno zbrinjavanje;
d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.
Ispunjavanje posebnih kriterija dokazuje se potpisanom i ovjerenom izjavom podnositeja prijave, uključujući i suglasnost podnositelja prijave za proslijeđivanje podataka nadležnim organima u Bosni i Hercegovini i zemlji trenutnog boravka u regionu u cilju provjere vjerodostojnosti.
Ukoliko se prilikom dodjele pomoći utvrdi da su pojedini podnositelji prijava namjerno ili svjesno dali netočne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takva prijava će biti diskvalificirana.
IV NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA I DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE
Prijave se podnose na propisno popunjenom i ovjerenom aplikacijskom obrascu sa izjavom koji je dostupan uz objavljeni tekst Javnog poziva na internet stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH www.mhrr.gov.ba, a koji se može se podići i u diplomatskokonzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u zemljama regiona, na adresama kako slijedi:
Crna Gora Atinska 58, 81000 Podgorica
Republika Hrvatska Torbarova 9, PP 27, 10001 Zagreb
Republika Srbija Krunska br. 9, 11000 Beograd
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će osigurati da aplikacijski obrasci, takođe, budu dostavljeni institucijama nadležnim za pitanja izbjeglica u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.
Popunjen i ovjeren aplikacijski obrazac sa izjavom, skupa sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija za dobivanje pomoći kovertira se i dostavlja poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice,
71000 Sarajevo, Trg BiH 3, sa naznakom „JAVNI POZIV – RSP“.
Sve prijave koje budu dostavljene u roku iz javnog poziva, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će evidentirati i skupa sa priloženom dokumentacijom proslijediti na razmatranje odgovarajućem Povjerenstvu za odabir korisnika.
Dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog poziva nije potrebno dostavljati jer se ista neće uzimati u razmatranje.
Rok za dostavu prijava na javni poziv je 7. 2. 2013. godine.
ROK SE PRODUŽAVA ZA 3 MJESECA!
Pozivaju se svi oni koji su u ranijem periodu dostavili prijave za registriranje zahtjeva za dobivanje pomoći za rekonstrukciju i povratak da obnove svoje zahtjeve sukladno sa ovim javnim pozivom.
                                                                                                           M I N I S T A R
Broj:01504889/12
                                                                                                         mr. sc. Damir Ljubić
Sarajevo, 31. 12. 2012. godine

<d

Oglasi
Kategorije:Obnova i povratak
 1. 19, Rujan , 2014 u 08:02

  Excellent post. I used to be checking constantly this blog and
  I am impressed! Extremely helpful information specifically
  the last part 🙂 I handle such info a lot. I used to be seeking this particular info for a
  very lengthy time. Thanks and best of luck.

 2. Iva
  15, Ožujak , 2014 u 19:01

  Da li će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objaviti listu kandidata koji su ispunili uslove povodom javnog poziva za obnovu ratom porušenih kuća u BiH, za koji sam se prijavila početkom 2013. godine i koji je trajao otprilike sve negdje do 10.mjeseca 2013.godine.
  Hvala.

  • Ivo Gavrić
   24, Ožujak , 2014 u 23:55

   Trebalo bi objaviti na vlastitoj web stranici, ali,…..(sada im je prioritet sačuvati fotelje)

 3. 7, Veljača , 2014 u 16:38

  Da li neko zna koliko vremena se čeka rešenje?

  • Ivo Gavrić
   7, Veljača , 2014 u 22:31

   Vi to ozbiljno? Pa, od 2 do 20 g. a možda i nikada. Političarima nije stalo do naroda, obnove, povratka,….

 4. 2, Veljača , 2014 u 08:24

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo
  News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

 5. 30, Prosinac , 2013 u 12:09

  I’m not that much of a online reader to be honest but your
  blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark
  your website to come back later on. Cheers

 6. Ljubomir
  8, Studeni , 2013 u 20:30

  Imigrirao sam u SAD a razrusena mi je kuca opstina Kalesija (Jeginov Lug ) – BiH , postoji li mogucnost naplate,nadoknade imovine ili izgradnja druge kuce.

  • Ivo Gavrić
   9, Prosinac , 2013 u 21:37

   Za sada samo izgradnja, morate se javiti na natjećaj!

 7. tina
  11, Rujan , 2013 u 15:59

  kada će ministarsvo objaviti popis odobrenih zahtjeva

  • Ivo Gavrić
   22, Rujan , 2013 u 00:28

   To znaju samo oni, a možda ne znaju niti oni. Sudeći po dosadašnjoj praksi, oni to rade vrlo sporo! Nisu u pitanju njihove kuće i sudbine njihovih obitelji! Oni su uredno i dobro plaćeni za svoj “rad”, pa …..

 8. drago
  8, Rujan , 2013 u 10:09

  Pozdrav…da li ce biti novi rok za prijavu i kad? Posto sam kasno cuo za ovaj prethodni i nisam stigao da predam prijavu… Hvala

  • Ivo Gavrić
   22, Rujan , 2013 u 00:33

   Biti će još rokova! Pripremite potrebne papire, i ne propustite naredni! Jer, možda će biti posljednji!

 9. Mirjana
  27, Kolovoz , 2013 u 16:43

  Poštovani, upoznata sam sa novim rokom za pomoć i rekonstrukciju koji ističe 31.08.2013. Moji roditelji su imali kuću i okućnicu koja je tokom rata izgorela. Doselili su se u Srbiju 2002.godine.Otac mi je umro pre 4 godine a majka živi u kući koju održava i nije njihovo vlasništvo. Ima državljanstvo Republike Srbije i NIKAKAV vid pomoći ili nadoknadu štete nisu primali niti tražili. Pošto su to zgarište prodali te 2002.godine , za neku simboličnu cenu, da li majka ima pravo da sada konkuriše za izgradnju na drugom placu koji ima i građevinsku dozvolu, a nalazi se na udaljenosti od 20 km od ovoga na kojem su živeli ? Hvala ako ste posvetili malo pažnje ovom mom problemu i očekujem Vaš odgovor !

  • Ivo Gavrić
   29, Kolovoz , 2013 u 22:52

   Naravno da ima. Pripremite sve potrebne dokumente i javite se na prvi naredi natječaj.

 10. Hadzi Boro
  21, Kolovoz , 2013 u 18:45

  pozdrav zanima me sledece slusosam i citosam za donaciju obnavljane kuca u bosni i hercegovini moj je otac je u srbiji u novom sadu zivi kod mene a zeli dase vrati u svoje mesto gdesu kuce porusene nema uslova da dokaze njegovo vlasnistvo starje i nepismen a jasam u danskoj pamu nemogu pomoci da pribavi sve te papire koje sumu potrebni ali ispunijo sam jedan formular i poslo za sarajevo bez dokumentacije koje traze pavas pitam dali postoji mogucnos da naknadno pribaviti dokumentaciju o vlasnistvu ali sad dase uvede u proceduru za dobivanje srestava za obnovu.pozdrav iz danske

  • Ivo Gavrić
   22, Kolovoz , 2013 u 09:54

   Pozdrav i Vama! Nažalost, dokumentacija mora biti kompletna, tj. maksimalno bez jednoga ili dva, a koji se mogu naknadno dostaviti! Ali, ovo nije zadnji natječaj, pa pokušajte pripremiti potrebne papire za naredni. Pozzz iz BiH.

 11. Tanja
  19, Kolovoz , 2013 u 15:53

  Poštovani. Zanima me da li ja i moja obitelj imamo kakve šanse do pomoći, jer smo 1992. godine izbjegli iz BIH u Sloveniju radi rata. U ratu smo sve izgubili. Živjeli smo na području Majevice tj. selo Laze gdje sad niko više ne živi i zapustano je. Da li postoji ikakva mogućnost, da bi dobili nekakvu pomoć? Ako ništa drugo bar neki građevinski material. Molim za odgovor i lep pozdrav. Tanja

  • Ivo Gavrić
   20, Kolovoz , 2013 u 00:21

   Naravno da imate, kao i svi ostali. Morate se prijaviti na natječaj za obnovu, a sa svim traženim dokumentima. MLJPI BiH zatvara natječaj 31.8. 2013. g. ali će ga ponovno raspisati, kao i entitetska min. za ljudska prava i izbjeglice, a na svojim službenim web stranicama. I ja objavljujem sve što saznam, pa budite u tijeku i blagovremeno se pijavite! Pozdrav i sretno!

   • Tanja
    20, Kolovoz , 2013 u 11:09

    Hvala puno za pomoć. Pomislila sam, da mi nemamo nikakve mogućnosti upravo radi toga što se javni poziv odnosi na izbjegle osobe iz BIH u zemljama regiona Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, a nigdje nije spomenuta Republika Slovenija. Radi toga sam pomislila,da mi nemamo to pravo.

    Hvala još jednom. Lep pozdrav, Tanja
    7

 12. oliver mitrovic
  30, Travanj , 2013 u 09:41

  Postovani zivim u Srbiji vec 22 godine i nemam reseno stambeno pitanje niti je resenje na vidiku.Posto mi je muz dobio invalidsku penziju i nemamo vise nikakvih obaveza u Republici Srbiji vec samo izdatke za placanje stanarine.Na prostore Srbije smo izbegli iz Tuzle juna 1992.nismo posedovali stan niti kucu u svom vlasnistvu.Od imetka posedujem deo zemlje u Pozarnici sa srusenom kucom u ratu(zemlju i poruseni objekat delim sa jos petoro brace i sestara)braca i sesestre su saglasni da mogu da obnovim poruseni objekat posto sam u najlosijoj materijalnoj situaciji.Moje pitanje glasi da li mogu da apliciram na konkurs pod ovim okolnostima?

 13. Marijana Bučić
  28, Travanj , 2013 u 11:07

  Poštovani, molim pomoć. Zanima me par informacija vezanih uz prijavu na javni natječaj. Rok za prijavu je 7.5, da li je bitno da na adresu ministarstva prijava stigne do 7.5 ili možemo predati prijavu 7.5? Također me zanima vezano uz potvrde o statusu izbjegle osobe, što se prilaže i da li je dovoljna izjava ovjerena kod javnog bilježnika ili moramo imati neke druge potvrde (izbjegličke kartone ili slično)?

  • Ivo Gavrić
   29, Travanj , 2013 u 09:35

   Rok prijave 7.5. je zadnji dan do kada se prijava mora predati u pošti ( pečat na koverti). Savjetujem slanje koverte preporučeno! Za nositelja obnove potrebna je potvrda od MUP-a pripadajuće općine da je na dan 30.4.1991. bio prijavljen na adresi objekta za koji se aplicira, za ostale članove izjavom u općini!

 14. zrinka
  18, Travanj , 2013 u 15:51

  zanima me ukoliko se dobije obnova a podnositelj odluci da gore ne zivi trajno nego povremeno sta tada ima li kakvih sankcija ili ne?

 15. gigo
  12, Veljača , 2013 u 20:58

  sta napraviti sad imam u hr nekretninu u svom vlasnistvu po natjecaju se nemogu prijavit;dali da svjedno posaljem dokumentaciju osim te potvrde o vlasnistvu nekretnine u drugoj drzavi???????sta da radim??????

  • Ivo Gavrić
   13, Veljača , 2013 u 02:35

   SVI SE TREBAJU PRIJAVITI, DOKUMENTE POSLATI PREPORUČENO, POŠTOM NA ADRESU MINISTARSTVA U SARAJEVU. OVA ODREDBA O POSJEDOVANJU IMOVINE U SUSJEDNIM DRŽAVAMA JE NEUTEMELJENA I NEZAKONITA! MINISTARSTVO JE UPOZORENO NA OVAJ “PROPUST” A ROK ZA PREDAJU DOKUMENATA JE PRODUŽEN ZA TRI MJESECA!
   TA “SLUČAJNA ” POGREŠKA, I SADA, POSLIJE DONATORSKE KONFERENCIJE KADA SU OSIGURANANA DO SADA NAJVEĆA SREDSTVA, JE KAO I SVE DO SADA, DA NE BUDE POVRATKA!!!!!
   STOGA, SVI SE JAVITE NA OVAJ NATJEČAJ KAO I NA SVE NAREDNE, I NE DOZVOLIMO DA NAS ETNIČKI UPOTPUNOSTI OČISTE I SVRSTAVAJU U TOROVE!

 16. nalla
  5, Veljača , 2013 u 21:41

  mene zanima dali ce se rok za predaju papira produžiti i zasto je uvjet ako dobiješ obnovu da moraš imat srbske dokumente

  • Ivo Gavrić
   18, Travanj , 2013 u 22:03

   Oprostite, nisam vidio pitanje! Rok je produzen do 7.5.2013. g. “Srpske dokumente” ili BiH dokumente mora imati ako zelis zivjeti u toj drzavi, u svojoj kuci i na svom ognjistu. Bez CIPS osobne iskaznice nemozes placati bilo kakve rezije,….. pa niti boraviti!

   Ivo Gavri, https://posavina.wordpress.com/ mob: +385 98 92 70707 +387 67 110 3682

 17. Josip Saric
  5, Veljača , 2013 u 20:19

  Stovani , dali je potrebno zatraziti povrat imovine zbog obnove i dali je taj rok prosao,….hvala

 18. Josip Saric
  5, Veljača , 2013 u 20:17

  LJudi ovo je apsurd , ja neznam nikora u Hrvatskoj koji nema svoju nekretninu a onda po tome nemoze dobit obnovu

 19. Toma
  28, Siječanj , 2013 u 14:20

  Poštovani,
  poslao sam svu potrebnu dokumentaciju 2012. i nalazim se na popisu potencijalnih kandidata za obnovu, te vas pitam da li je potrebno da ponovno šaljem molbu i dokumentaciju.
  Pozdrav

  • Ivo Gavrić
   28, Siječanj , 2013 u 23:44

   Nije potrebno da ponovo šaljete.

 20. Petra
  20, Siječanj , 2013 u 13:17

  Postoji li mogućnost biti nosiocem zahtjeva za obnovu uz ugovor o doživotnom uzdržavanju roditelja jer moji su roditelji korisnici trajnog smještaja u Hrvatskoj i kao takvi nemaju pravo na obnovu porušene kuće u BiH.
  Takodjer me zanima da li se dokumenti potrebni uz zahtjev mogu dobiti u jednome danu npr.dokaz o kretanju,jer sam za izdavnje cips- lične karte .čekala na pojedine dokumente i po dva tjedna…

  • Ivo Gavrić
   25, Siječanj , 2013 u 19:16

   Mislim da ne postoji. Postoji način da prepišete na sebe a roditelje pišete kao članove. Za dokaz o kretanju je potrebno dva dana a i za sve ostalo.

 21. ana
  19, Siječanj , 2013 u 11:47

  Lijep pozdrav, recite mi da li postoji mogucnost da se dobije novac umjesto obnove kuce jel sam procitala u jednom od vasih odgovora za tu mogucnost….Zanima me jel se isto predaju papiri ili na koji nacin se ostvaruje to pravo….

  • Ivo Gavrić
   25, Siječanj , 2013 u 19:12

   To se spominje u Aneksu 7 Djetonskog sporazuma. Ta mogućnost još nije aktivirana. A da su naši “VELIKI POLITIČARI” htjeli stvarnu obnovu i povratak trebali su pri Narodnoj Banci BiH otvoriti žiroračun za FOND ZA PPOVRATAK, koji bi punile zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma u ukupnom iznosu, i OBNOVA I POVRATAK BI DAVNO BILI ZAVRŠENI, PA I PRAVIČNE NOVČANE NAKNADE!
   Ali, to nije njihov interes, prvo politički, a drugo osobni! Kada ima malo sredstava oni mogu ucjenjivati i tražiti SVOJIH 20%! Da ima za sve, tko bi NJIMA davao?

 22. Josip
  18, Siječanj , 2013 u 13:02

  Zanima me jedna stvar,prosle godine sam predao zahtjev za obnovu u opcini Modrica,te sam izasao na listi na kojoj je svega 12 odobrenih zahtjeva,pa me sad zanima dali ce biti sta od toga,te dali da predam ponovo sad? Kao sto sam rekao papire sam predao prosle godine a nisam ih predao u opcinu nego sam samostalno postom poslao u Sarajevo. Lijep pozdrav,i unaprijed hvala na odgovoru.

  • Ivo Gavrić
   18, Siječanj , 2013 u 13:11

   Ako ste na listi onih koji su dobili donaciju ne trebate ponovo predavati! Točnu listu morate pogledati na web stranici ministarstva koje je raspisalo natječaj!

 23. Milenko
  16, Siječanj , 2013 u 19:40

  Zivim u Srbiji ,zeleo bih da se vratim u Odzak ,Svilaj BIH ,kuca je srusena . Zanima me kome da se obratim u vezi obnove imovine i broj telefona. Hvala

  • Ivo Gavrić
   17, Siječanj , 2013 u 00:21

   Sve je objašnjeno u ovom natječaju. Morate doći u svoju općinu, pribaviti sve potrebne dokumente i u koverti, poštom poslati na adresu min. u Sarajevu!

 24. Marijana
  16, Siječanj , 2013 u 16:11

  da li vrijede prethodno predani dokumenti za ranije natječaje za obnovu ili semoraju ispočetka predavati nova dokumentacija,hvala

  • Ivo Gavrić
   17, Siječanj , 2013 u 01:54

   Za ovaj natječaj se trebaju predati novi dokumenti! Dosadašnji dokumenti su u općinama, kojima je zbog koruptivnih i kriminalnih radnji, uz pomoć bivšeg pomoćnika min. Slavka Marina, oduzeto to pravo. Sada je sve centralizirano, pa u budućim natječajima, trebat će samo dopuniti dokumente koji moraju biti mlađi od 6 mj.
   U ovom javnom pozivu načinjena je greška, gdje se zahtijeva da kandidat i članovi njegove obitelji nesmiju posjedovati stambene objekte u susjednim državam, jer je PROTUZAKONITA!
   U dosadašnjim natječajima se tražilo da se nesmije posjedovati samo u BiH, što je ispravno, a između ostalih, pominje se i u dejtonskom sporazumu. Tu je dogovoreno da oni koji ne žele da se vrate u BiH, imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu! Do sada je nedostajalo sredstava, a ono što je dolazilo, kako reče kardinal Puljić ” Mnoge ruke prođe a do izbjeglih i prognanih NIŠTA NE DOĐE” Sada će biti više sredstava, bila je donatorska konferencija i sredstva od drugih država su obećana! Obnova će se intenzivirati iz tog razloga ali i zbog novog, pravednijeg, centraliziranog načina odabira kranjih korisnika!
   MLJPI u Sarajevu upućeno je pismo sa primjedbom na pomenutu grešku,a i zamolba da se rok za predaju dokumenata produži, bar za RS, jer je bilo mnogo praznika i neradnih dana !
   ČEKAMO ODGOVOR!
   Mislim da uz pomenuto i stalne kritike biskupa Komarice, upućene “zaslužnim,a posebice stožernim” političarima u RS-u, dolazi ozbiljnija obnova i TREBA SE ODAZIVATI NA NATJEČAJE!

 25. kata
  13, Siječanj , 2013 u 20:10

  Recite mi da li potvrda o kretanju odnosno pretpostavljam da to znaci prebivalistu, mora se vaditi za sve clanove koji se navedu u izjavi….kao i svi drugi papiri koji trebaju jel moraju svi clanovi predati ili samo vlasnik na kome je glasio taj objekt. hvala

  • Ivo Gavrić
   14, Siječanj , 2013 u 02:15

   Potvrdu o kretanju, koja se može dobiti od općinskog MUP-a i dokaz o vlasništvu, katastar ili gruntovnica, TREBA SAMO NOSITELJ ZAHTJEVA ZA OBNOVU! Ostalo jasno piše u pozivu.

 26. luka
  12, Siječanj , 2013 u 19:33

  Da li se može ovaj aplikacijski listic isprintati i popuniti i gdje se ovjerava ….hvala

  • Ivo Gavrić
   13, Siječanj , 2013 u 02:58

   Može, a ovjerava se u šalter sali pripadajuće općine, kao i svi drugi dokumnti i izjave. BESPLATNO!

 1. No trackbacks yet.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava / Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava / Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava / Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava / Izmijeni )

Spajanje na %s