Početna stranica > Obnova i povratak > JAVNI POZIV- Američki karitas; natječaj za pomoć u održivom povratku u općinama B. Brod i Derventa

JAVNI POZIV- Američki karitas; natječaj za pomoć u održivom povratku u općinama B. Brod i Derventa


U skladu s odlukom o kriterijima za odabir korisnika projekta “Održivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventu i Brod“, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka u općinu/opštinu Brod, Catholic Relief Services (CRS), Zagrebačka 18, Sarajevo,  objavljuje:

JAVNI POZIV
.
za podnošenje prijava/zahtjeva za pomoć za održivi povratak u području općine Bosanski Brod (i općine Derventa- www.feniks.ba )


Natječaj za općinu B. Brod je otvoren 21 dan i završit će 21. prosinca 2012.

1. Prijave za pomoć u održivom povratku se podnose za:• dodjelu poljoprivredne mehanizacije
• dodjelu plastenika i sistema za navodnjavanje
• dodjelu opreme za pčelarstvo
• dodjelu sitne i krupne stoke
• dodjelu sadnica voća
• dodjelu sjemenskog materijala
• građevinski materijal za ambare i štale
• dodjelu opreme za zanatsku djelatnost

2. CRS BiH i Opština Brod pozivaju sve zainteresirane korisnike s prijeratnim prebivalištem u općini Brod koji ispunjavaju dole navedene kriterije za učešće da se jave na javni poziv i podnesu svoje prijave/zahtjev u Opštinu Brod.
3. Prijavu/zahtjev za javni poziv mogu podnijeti fizička lica-povratnici/nosioci domaćinstva za povr atničke porodice ili raseljene osobe u ozbiljnom procesu povratka.
4. Obrazac za prijavu koji se preuzima u Opštini Brod, Udruzi Feniks i Savezu za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, obavezno treba sadržavati: prezime, ime oca i ime podnosioca prijave, općinu povratka (puna adresa u mjestu povratka, selo ili MZ, ulica i broj), JMB, broj CIPS lične karte i od koga je izdata za povratnike i kopija lične karte za raseljene osobe, broj članova porodičnog domaćinstva, broj zaposlenih u domaćinstvu i kontakt telefon. Tražene podatke treba ispisati čitko štampanim slovima. Prijavu potpisuje nosilac domaćinstva i unosi svoje podatke.

USLOVI UČEŠĆA U POZIVU, KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTI,
NAČIN VREDNOVANJA I DOKAZIVANJA ISPUNJAVANJA KRITERIJA

5. Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika su:

a) Povratnik koji se vratio i živi u mjestu prebivališta iz 1991. godine
b) Raseljena osoba u procesu povratka

Povratnici i raseljene osobe koje mogu aplicirati po Odluci o kriterijima su porodice i pojedinci čija je adresa
prebivališta na dan 30. 04. 1991. godine bila u opštini/općini Brod, a koji su se vratili i/ili su u procesu
povratka u opštinu/općinu Brod, a u prethodnom periodu nisu dobili pomoć za održivi
povratak ili je ona nedostatna za ekonomsko osnaživanje i održivi povratak domaćinstva.

6. Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći.

Osnove i kriteriji za utvrđivanje rang liste, način vrednovanja i dokazivanja ispunjavanja kriterija

7. Maksimalni mogući broj bodova koji se može dodijeliti korisnicima iznosi ukupno 220 bodova po svim kriterijima zajedno i to za:

a) Status povratnika i/ili raseljene osobe u procesu povratka ……………………………………….60 bodova
b) Stanje zatečenih i/ili započetih aktivnosti za stvaranje prihoda i održivi povratak …….. 70 bodova
c) Sadašnji stambeni status povratnika i/ili raseljene osobe………………………………………… 30 bodova
d) Pripadnost ranjivim grupama osoba u stanju socijalne potrebe ………………………………. 30 bodova
e) Pripadnost ostalim grupama osoba u nepovoljnoj socijalnoj situaciji ………………………. 30 bodova

8. Ukoliko više potencijalnih korisnika ostvaruju isti ukupan broj dodijeljenih bodova, prednost imaju korisnici koji imaju veći broj članova domaćinstva i konačnu odluku donosi Komisija za odabir korisnika za projekat.

9. Status povratnika i/ili raseljene osobe je kada je potencijalni korisnik:

a) Povratnik koji se vratio i živi u mjestu prebivališta iz 1991. godine
b) Raseljena osoba/izbjeglica iz BiH u procesu povratka

– Status iz prethodnog stava se dokazuje potvrdama i uvjerenjima shodno Zakonu o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republici Srpskoj:
– Potvrda nadležnog organa (MUP Brod) kojom se dokazuje da je potencijalni korisnik na dan 30. 04. 1991. živio na području opštine/općine Brod ili potvrda Federalnog MUP-a
– Kopija CIPS lične karte izdata od nadležnog MUP-a za opštinu/općinu povratka (za sve punoljetne članove) ili, ukoliko je raseljena osoba u ozbiljnom procesu povratka, treba dostaviti kopiju lične karte iz mjesta trenutnog boravka
– Povratnik ili raseljena osoba u opštini/općini Brod potvrdom/pravosnažnim rješenjem Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a (OMI Derventa) ili potvrdom iz druge opštine/općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe
– Kućna lista povratničkog domaćinstva ovjerena od nadležne službe Opštine Brodkoja sadrži popis svih članova porodice podnosioca prijave/zahtjeva koji su se vratili ili su u procesu povratka u prijeratno prebivalište, njihovu starosnu dob i zanimanje

11. Stanje započetih samostalnih aktivnosti za stvaranje prihoda i održivi povratak podrazumijeva da je potencijalni korisnik:

a) Ostvario u prethodnom periodu ili započeo samostalno aktivnosti stvaranja prihoda za održivi povratak (npr. ima pripremljene nasade do 3 duluma, zemljište ili objekte za određenu vrstu aktivnosti kako bi ostvario prihode i održivi povratak)
b) Da je započeo neku vrstu proizvodno-uslužnih, zanatskih, ili drugih djelatnosti prije podnošenja zahtjeva

c) Da ima sitnu poljoprivrednu mehanizaciju/stroj kome trebaju odgovarajući priključci za uspješniji rad na imanju (npr. prskalica, kosilica, plug, itd.)
d) Da ima isplanirane aktivnosti za poljoprivrednu proizvodnju i izgradnju ambara/štala
e) Završio obuku ili radionicu za bavljenje određenim poljoprivrednim aktivnostima ili zanatsko-uslužnim djelatnostima
f) Potencijalni korisnik je izjavom iskazao interes za dalje pohađanje poljoprivredno-tehničke obuke

12. Statusi iz prethodnog stava se dokazuju ugovorima, potvrdama, uvjerenjima i izjavama:

• ugovor sa zadrugom ili otkupnom stanicom o zasnivanju određene poljoprivredne proizvodnje, potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, kopije plaćenih računa o nabavci repromaterijala ili plasmanu poljoprivrednih proizvoda ili bilo koji drugi dokaz koji ukazuje na to da je korisnik iskazao spremnost za rad u određenoj poljoprivrednoj ili zanatsko-uslužnoj djelatnosti

• zadodjelu stoke se prilaže izjava da će korisnik u roku od jednog mjeseca od utvrđivanja konačne liste korisnika obezbijediti odgovarajući objekte za držanje stoke, dok je za izgradnju ambara/štale potrebno priložiti procjenu potrebnog građevinskog materijala

• završena obuka ili radionica za bavljenje određenim poljoprivrednim aktivnostima ili zanatsko-uslužnim djelatnostima se dokazuje certifikatom, diplomom ili uvjerenjem o završenoj edukaciji

• iskazani interes za pohađanje poljoprivredno-tehničke obuke se dokazuje ovjerenom izjavom kod nadležne opštinske/općinske službe

• ovjerena izjava ili potvrda izdata od nadležne opštinske /općinske službe da korisnik nije primio pomoć za održivi povratak ili, ako se smatra da je primljena pomoć nedovoljna za održivi povratak, izjava o tome što je primio u prethodnom periodu kao pomoć i donaciju za povratak

13. Sadašnji stambeni status povratnika i/ili raseljene osobe je kada potencijalni korisnik boravi:

a) Boravak u svojoj stambenoj jedinici koja je sanirana ili djelimično sanirana i/ili u pomoćnom objektu u mjestu povratka
b) Boravak u alternativnom smještaju, uključujući i podstanare u periodu od jedne do pet godina u opštini/općini Bosanski Brod

14. Sadašnji stambeni status potencijalnog korisnika iz prethodnog stava se dokazuje:

• Potvrda iz Opštine Brod kojom korisnik dokazuje da živi u svojoj stambenoj jedinici koja je sanirana ili djelimično sanirana i/ili u pomoćnom objektu u mjestu povratka

• Kopija računa potrošnje struje u posljednjih šest mjeseci

• Boravak u alternativnom smještaju – potvrdom nadležnog organa o vrsti smještaja i vremenu boravka u alternativnom smještaju, a finansiranje smještaja potvrdom nadležnog organa Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a (OMI Derventa) ili druge opštine/općine
• Podstanarski odnos za zakupoprimce se dokazuje potpisanim ugovorom o podstanarskom odnosu ili izjavom o podstanarskom odnosu ovjerenom kod nadležnog organa uprave u mjestu prebivališta. Ugovor o podstanarskom odnosu ili izjava o istom ne mogu biti sklopljeni sa bližim srodnicima. Bližim srodnicima, prema Odluci o kriterijima za odabir korisnika, smatraju se članovi porodičnog domaćinstva u skladu sa zakonom, odnosno bračni drug, djeca (rođena u braku ili van braka, usvojena ili pastorčad), bračni drugovi djece, roditelji bračnih drugova (otac, majka, očuh, maćeha, usvojilac), braća i sestre, unučad bez roditelja, kao i druge osobe koja je zakupoprimac dužan po zakonu da izdržava ili su te osobe dužne da izdržavaju zakupoprimaca, a koje zajedno s njim trajno žive i stanuju, kao i osobe koje sa zakupoprimcem žive u ekonomskoj zajednici više od 10 (deset) godina ili više od 5 (pet) godina ako su zaključili ugovor o doživotnom izdržavanju.

15. Pripadnost ranjivim grupama osoba u stanju socijalne potrebe je kada potencijalni korisnik spada u:

a) osobe sa invaliditetom preko 80% invalidnosti (neratni invalidi i civilne žrtve rata) i ratne vojne invalide I i II kategorije
b) samohraniu roditelji, usvojioci ili staratelji
c) posebne ranjive kategorije (šehidske porodice/porodice poginulih branilaca, porodice nestalih osoba, bivši logoraši)

16. Pripadnost pojedinim ranjivim grupama iz prethodnog stava se dokazuje potvrdom koja se pribavlja od nadležnog organa/ustanove ili drugih pravnih osoba kod kojih se vode službene evidencije.

17. Pripadnost ostalim grupama u nepovoljnoj socijalnoj situaciji je kada je potencijalni korisnik:

a) korisnik stalne novčane pomoći
b) porodica bez bilo kakvih redovnih mjesečnih primanja (uključujući socijalne prihode po osnovu socijalne zaštite)
c) porodice s djecom školskog i predškolskog uzrasta ukoliko su primanja po članu porodice ispod 150,00 KM mjesečno
d) mlade porodice do 35 godina starosti

18. Pripadnost navedenim grupama iz prethodnog stavase dokazuje uvjerenjem nadležnog organa za svaku kategoriju posebno, i to:

• korištenje socijalnih davanja – relevantnim dokazom koji se pribavlja od nadležnog centra za socijalni rad (CSR)
• nezaposlena osoba – potvrdom od službe za zapošljavanje, PIO/MIO ili nadležnog CSR-a
• mjesečna primanja – platnom listom koju ovjerava poslodavac ili kopijom posljednjeg čeka od penzije
• djeca školskog uzrasta – potvrdom od školske ustanove, a djeca predškolskog uzrasta – izvodom iz matične knjige rođenih

DOSTAVLJANJE PRIJAVA I NAČIN FORMIRANJA RANG-LISTE KORISNIKA

19. Obrasci prijave i izjave se podižu u šalter sali Opštine Brod i u udrugama uključenima u projekte.
Prijava se skupa s dokazima o ispunjavanju kriterija iz javnog poziva dostavlja u šalter salu Opštine Brod, ulica Svetog Save br. 39, Brod, i to lično ili preporučenom poštom u zapečaćenoj koverti s naznakom ZA JAVNI POZIV, PROJEKTI CRS-a, “Prijava na javni poziv za pomoć u održivom povratku” NE OTVARAJ.

20. Obaveza podnosioca zahtjeva koji se odluči putem pošte dostaviti svoju prijavu je da zapečaćenu kovertu obavezno adresira.

21. U šalter sali Opštine Brod se zaprimaju i evidentiraju i, po isteku roka iz poziva, neotvorene prijave dostavljaju Komisiji koja provodi proces odabira korisnika u skladu sa Odlukom o kriterijima za odabir korisnika.

22. Izbor korisnika pomoći na osnovu ovog javnog poziva će vršiti komisija koju će imenovati CRS za odabir korisnika po ovom javnom pozivu.

23. Komisija će razmatrati prijave u skladu sa “Odlukom o kriterijima za odabir korisnika” za projekte navedene u preambuli ovog javnog poziva, te u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.

24. Svi korisnici koji ispune zahtjeve iz ovog javnog poziva će se obići na terenu, te će se s njima obaviti dodatni intervjui.

25. Sva dostavljena dokumentacija u prijavi/zahtjevu kojom se dokazuju uslovi ispunjavanja javnog poziva i status korisnika ne smije biti starija od šest mjeseci od dana objavljivanja javnog pozivai podliježe provjeri na terenu a u skladu sa Odlukom o kriterijima.

26. Rezultati o izboru korisnika projekata bit će objavljeni na oglasnoj ploči Opštine Brod i putem udruga uključenih u projekte.

27. Prigovori na objavljenu listu korisnika moći će se uputiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Opštine.

OBAVEZE KORISNIKA I CRS-a

28. Podnosioci prijave/zahtjeva koji dobiju pomoć na osnovi javnog poziva potpisat će s CRS-om i Opštinom darovnicu ili ugovor o donaciji kojim će se utvrditi prava i obaveze ugovorenih strana. Obaveze CRS-a će biti regulisane u skladu s procedurama, odnosno na osnovu ugovora sa svakim pojedinačnim korisnikom.

VRIJEME TRAJANJA POZIVA

29. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, tj. do 21. decembra 2012. godine. Javni poziv će također biti postavljen na oglasnoj tabli Opštine Brod, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Odsjeku Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a (OMI) u Derventi, udruga uključenih u projekte i po mogućnosti na web-stranicama navedenih insitucija i udruga.

30. CRS zadržava pravo da sve prijave/zahtjeve evidentirane od strane Opštine Brod, a koje su prispjele nakon isticanja roka odbije, uključujući i korisnike čija dokumentacija nije kompletna ili se pokaže da nije u skladu s činjenicama prikupljenima na osnovu obilaska terena i intervjua s korisnikom.

INFORMACIJE I KONTAKTI

31. Dodatne informacije i pomoć pri prikupljanju i predaji potrebne dokumentacije o ispunjavanju kriterija, uključujući i izjave, potencijalni korisnici mogu dobiti u udrugama koje su uključene u projekat:

Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu “FENIKS” Derventa
Adresa: 1 maja 14, 74400 Derventa
Tel/faks: 00387 (0)53/331-846
Email: feniks.feniks.009@gmail.com
www.feniks.ba

Udruga za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine
Kontakt: Pavo Dujak
Adresa: Kolibe Donje 138, 74454 Kolibe Gornje
Tel: 00387 (0) 65/ 211 572
Email: savez.za.povratak@gmail.com
www.odrzivpovratak.ba

32. Dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji CRS-a, adresa Zagrebačka 18/II Sarajevo i na tel: 033/812 401

Oglasi
Kategorije:Obnova i povratak Oznake:
  1. Nijedan komentar do sada.
  1. No trackbacks yet.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s