Početna stranica > Obnova i povratak > Javni poziv na natječaj za izgradnju u ratu porušenih kuća FBiH 2012. g.

Javni poziv na natječaj za izgradnju u ratu porušenih kuća FBiH 2012. g.

24, Siječanj , 2012 Komentiraj Go to comments

RANG LISTE PO OVOM NATJEČAJU MOŽETE VIDJETI NA STR. MIN.         KLIKNITE NA LINK                               http://www.fmroi.gov.ba/bosanski/tenderi/index.php

POTOM KLIKNITE NA IME VAŠE OPĆINE, SKIMUTI ĆETE  JE WORD-u

Evo link na PRIRUČNIK za provođenje procedura u realizaciji projekata rekonstrukcije i povratka u BiH /drugo izdanje/ gdje možete naći odgovor na sve sto vas interesira pa i na to kako se boduje!
http://www.mhrr.gov.ba/obnova_razvoj_monitoring/pdf_documents/Prirucnik_Drugo_dopunjeno_izdanje.pdf

Ovih dana pojavio se redoviti godišnji Javni poziv na natječaj za izgradnju u ratu porušenih stambenih prostora koji raspisuje Federacija BiH, ne samo za područje Federacije nego i za područje RS-a. U Pozivu su pobrojane općine iz kojih se ovaj puta građani mogu javljati na natječaj, a među njima su i općine u Bosanskoj Posavini: Doboj, Derventa, Bosanski Brod, Modriča, Šamac i nova općina stvorena na teritoriji općine Odžak, koja se sada zove Vukosavlje.

Tekst javnog poziva donosimo u cijelosti na uvid svima koji su zainteresirani.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj:35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH”,broj:48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I P O Z I V II
Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština Republike Srpske: Novo Goražde, Teslić, Šipovo, Banja Luka, Bosanski Novi/Novi Grad, Čajniče, Osmaci, Bijeljina, Sokolac, Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Doboj, Rogatica, Prijedor, Višegrad, Foča, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Ugljevik, Lopare, Milići, Pelagićevo, Bosanski Brod/Brod, Modriča, Bosanski Šamac/Šamac, Derventa, Bosanska Gradiška/Gradiška, Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Kalinovik, Bosanska Kostajnica/Kostajnica, Prnjavor, Jezero, Vukosavlje, RudoPomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke” izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike”, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora. Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom.

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

OPĆI KRITERIJI


Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći

Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica:

1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
2. da je iskazao namjeru za povratkom,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika

– Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji:

a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa zemlje boravka,

b) raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe,

c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o prijavi prebivališta.

I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom

– Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka, dokazuje se:

a) da je iskazana namjera za povratkom,

b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,

c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,

d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.

I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu

– Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije su:

a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.

I.4.) Dokaz o kretanju

– Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju. U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

POSEBNI KRITERIJI

Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti pristupu pomoći za rekonstrukciju.

Posebni kriteriji su:

1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.

2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:

a) socijalna kategorija,

b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,

c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,

d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,

e) porodice nestalih osoba i

f) bivši logoraši.

3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.

4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje prijeratno prebivalište.

II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište

Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.

II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama

II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode po tom osnovu,

II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.

II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom smještaju

a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi kolektivni centar ili alternativni smještaj.

b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u kojem korisnik privremeno boravi.

II.4.) Dokaz o brojnosti porodice

Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog općinskog organa. Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove porodice.

Podnošenje prijava i dokumenata

Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju” i „Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke” izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA”.

Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina povratka, resornim kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica http://www.fmroi.gov.ba, gdje će biti objavljen i tekst Javnog poziva.

Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.

Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

MINISTAR
Broj: 01-36-69-1/12
mr. Adil Osmanović
Sarajevo, 18.01.2012. godine

NB: Formular i uputa za ispunjavanje formulara mogu se naći na stranici federalnog ministarstva na adresi: www.fmroi.gov.ba Pri tom treba paziti da se uzima formular koji je namijenjen općinama u RS-u.

Evo link na PRIRUČNIK za provođenje procedura u realizaciji projekata rekonstrukcije i povratka u BiH /drugo izdanje/ gdje možete naći odgovor na sve sto vas interesira pa i na to kako se boduje!
http://www.mhrr.gov.ba/obnova_razvoj_monitoring/pdf_documents/Prirucnik_Drugo_dopunjeno_izdanje.pdf

Oglasi
Kategorije:Obnova i povratak Oznake:
 1. mirko grbic bravsko
  14, Travanj , 2016 u 14:12

  kakve bodove ova stoka trazi stosi popalio ima da izgradies i slus jeli dudakovic trazio bodove kada je palio sramota ocemu se pricato nije ni hitler radio sto je radio alija i njegovi sledbenici

 2. 29, Travanj , 2014 u 02:41

  I am curious to find out what blog platform you are using?
  I’m experiencing some minor security problems with my
  latest website and I’d like to find something more
  safe. Do you have any recommendations?

 3. branko
  11, Travanj , 2014 u 17:59

  interesuje me gdje se moze vidjeti spisak dobijenih donacija za sve vrijeme dodjele, posebno za Brcko distrikt, jer je ocito da ljudi dobijaju i po 3 donacije a netko tko je puno ugrozeniji nemoze da dobije niti jednu ili mora da ceka godinama ..

  • Ivo Gavrić
   13, Travanj , 2014 u 23:43

   Nigdje. Tragove svoga korumpirano kriminalnog rada nisu ostavili. Da su političari htjeli raditi za narod, sve bi davno već bilo obnovljeno! Stranih donacija je bilo toliko da je se moglo duplo obnoviti. Ali, oni vole sebe, sve jamili, i nitko im ništa ne može. Kontroliraju sudstvo, a narod šuti i trpi. Nekolicina se počela buditi i protestirati, ali bez masovnih protesta nema promjena. Sve se radi po rodbinskim vezama, uzimanjem mita i nagrađivanjem PODOBNIH! Sposobni im ne trebaju, a rezultat je opće stanje u BiH!

  • Ruza lovric
   1, Lipanj , 2014 u 08:56

   Interesuje me gdje mogu da vidim popis koje dobijo donaciju u Brčko distriktu jer moja mama još nije obaviještena dali je dobila a prošle godine je pridala pozdrav

   • Ivo Gavrić
    20, Srpanj , 2014 u 13:49

    Oni koji prodju, dobiju pisanu obavijest. Ostaje samo čekanje i nada….

 4. TUZLA
  4, Travanj , 2014 u 21:17

  dobro veče ,imam više pitanja i kritika .Moja majka je bezbroj puta predavala papire za donaciju ključ u ruke i bude na spisku da je prošla,medzutim svaki put nađu neki izgovor ,pretežno izgovori su da nema struje i vode da je nemoguće bez tog raditi kuću a to je pre rata sve bilo a kako znam čitala sam sve članove o zakonu za povratak nigdje nisam pročitala da se nedaje donacija sa takvim problemom a takve su sve kuće bet struje bez puta i vode pa ipak naprave onim koji imaju 1000 km u dzepu da, da. vodećoj gospodi ,radi se o povratku konjevići op.bratunac izlazila je komisija prije sedam dana da razmotre pa su takođe opet isto ko i dosad nema struje nema vode i rekli su za 15 dana donijet odluku ja misli da od tog nema ništa ko i dosad ,žena nema gdje da živi plaća stan od 60 e srpske penzije ,bolesna je operisana i dalje je odbijaju i kome dalje da se obrati

  • Ivo Gavrić
   13, Travanj , 2014 u 23:57

   Šta reći? Mnogi su u poziciji Vaše majke!Glavni papir je LOVA, a ako ga niste predali,… Ne mogu stalno jedno te isto odgovarati, pročitajte druge odgovore i sve će vam biti jasno. Mene nemate razloga kritizirati. Ja nisam jedan od njih, dapače, borim se protiv njih, pa sam neke i SIPA-i prijavio, i eto, rado pomazem narodu, koloko je to u mojoj moći.

 5. Ivo Gavrić
  24, Veljača , 2014 u 13:55

  Odgovor Ivani Markotic
  ______________________

  pozdrav za gos.Ivu ja zivim u KSB i prije 6god. smo ja i moj suprug kao mladi bracni par upisali HR donaciju koje su se dijelile u nasoj opcini prvo su nam rekli da imamo pravo ,pa da smo prosli u prvi krug pa nam je dolazola i neka komisija na lice mjesta i sve je bilo ok,onda je uslijedilo zatisije i kad bi opet nakon izvjesnog vremena otisli da pitamo sta je s nasom donacijom u opcini su nam rekli da nasih papira vise nema da oni neznaju gdje su zavrsili,mene zanima dali postoji neka mogucnost da se provjeri sto je bilo s tim papirima i dali su ikada stizali na vasu adresu na koju su poslani ili se radi o nekom kriminalu kao i obicno u nasoj opcini.

  Poslano 24.02.2014 u 13:40 | Kao odgovor na ivana markotic.

  Pozdrav i Vama,
  Prvo da Vam odgovorim- na moju adresu ne stiže ništa, ja radim dragovoljno i pomažem u savjetima koliko mogu ljudima koje je zadesila ista sudbina kao i mene!
  Bio sam u politici, misleći da ću time moći bolje pomoći izbjeglima i protjeranima, ALI, kada sam shvatio da političari, posebice ZADUŽENI za ovu oblast, nemaju namjeru raditi na tome, JOŠ GORE, BOGATITI SE NA RAČUN NAJPOTREBITIJIH, odustao sam!
  Tako “stožernički” min. za izbj….Čordaš, “radi” unutar RS-a, a njegova desna ruka, nerazdvojni Jerković mu pomnaže!
  Isporuka građevnog materijala iz RH obustavljena je već treću godinu, a razlog je nesrazmjer broja obnovljenih kuća i poslanih paketa!!!!
  Šef Ureda za ovu oblast bio je J. Jerković, koji je svojim “radom” prouzročio nestanak 1/3 poslanog materijala. Sve ovo znam jer sam surađivao sa pomenutim dvijcem, tražio da se radi pravedno, pa zbog toga je i došlo do razlaza. Tek tada su mi mnogi govorili, pisali, šta se sve događalo!!!!
  Hrvatska strana je tražila objašnjenje od Min. za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je učestvovalo u ovom projektu kao primatelj donacija a da bi se izbjeglo plaćanje carina i poreza, pa kada je saznalo za ove kriminalne radnje, odustalo je od suradnje, tj. pokrivanja kriminala pomenutih!
  Oštro sam napao Min. BiH, i Upravu za neizravno oporezivanje, zbog obustave, a ne znajuči prave razloge!
  U traženju rješenja, kontaktirao sam mnoge, pa sam na kraju od osobe zadužene za ovo u RH, dobio odgovor- razlog obustave isporuke- KRIMINALNE RADNJE SA DONACIJAMA! I umjesto da se krivci procesuiraju, riješi problem jednostavno, samo je obustavljena isporuka!
  ALI, POSTIGNUT JE DOGOVOR DA SE NASTAVI ISPORUKA OVOGA PROLJEĆA!!!!! Pa, ostaje da vidimo hoće li se nastaviti.
  Vaš problem, uz gore navedeno, je i u tome što vaša prijava (najvjerojatnije) nije proslijeđena u Zagreb! Ako niste platili, “podmazali” sigurno nije!!! Trebate provjeriti u min. u Zg. Evo e-mail odgovorne osobe tomislav.plantaric@mrrfeu.hr , a u Sarajevu Davor.Vasilj@mhrr.gov.ba ! Brojeve tel. možete naći na web str. ministarstava!
  Ja sam predao zahtjev za RH donaciju 2005. g. i još nisam dobio (“zahvaljujući” pomenutima) i u 7. programu sam.
  Ovoga proljeća bi trebalo završti 6. prog. upola realiziran, i nastaviti sa 7. !
  Ovakva pitanja postavljajte uz objave za natječaj, da i ostali sa sličnim problemima mogu dobiti informacije!

  Pozzz, uz savjet za strpljenje, upornost i hrabrost!

 6. majka dvoje maloljetne djece trazi pravdu
  4, Veljača , 2014 u 16:25

  majka dvoje maloljetne djece trazi pomoc :
  molim vas, imam veliko pitanje. I mala sam svu potrebnu dokumentaciju za donaciju kuce, i nisam prosla pri tom nisam dobila nikakav odgovor sta nije u redu sa tim mojim papirima. Zivim kao podstanar , imam dvoje dece, i supruga bolesnog, ja sama radim. Hocete li biti ljubazni da mi odgovorite na koji nacin nisam mogla proci a gospodin koji je dobijo donaciju za komplet kucu od temelja do krova, poseduje 2 stana u nasem gradu, veliku firmu , i privatnu zgradu . Na osnovu cega je on dobijo, a ja sa dvoje maloljetne djece nisam ispunila zahtev. Hocu da mi kazete imam li pravo na zalbu jer to je cisto neposteno. hvala ocekujem odgovor u sto kracem roku.

  • Ivo Gavrić
   6, Veljača , 2014 u 21:58

   Poštovana,
   Vaša prijava je aktivna, ne morate se ponovno prijavljivati, ako je poslana na adresu nekog od ministarstava.
   Zašto ovaj puta niste prošli? Postoji više razloga; niste “podobni”, niste keširali, vratili biste se, a njima je cilj da se ljudi ne vraćaju. Dok su se prijave rangirale u općinama, ovo su bili osnovni kriteriji. Tako je naj više napravljeno VIKENDICA, tj. onima koji nisu niti trebali dobiti obnovu! Naši LOPOVITIČARI su srlo složni, bez obzira na stranku i nacionalni tor, kada se radi o korupciji i plački naroda! Zar Vas u ovakvoj državi čudi nepravda?
   Ali, Vaša prijava je na jedinstvenoj listi i morate samo čekati. Ako napokon dođu obećana donatorska sredstva, obnova će se morati ubrzati! Da Vam je nedostajao neki dokument, oni bi tražili dopunu, što znači da je prijava u redu, samo morate čekati!

   • majka dvoje maloljetne djece trazi pravdu
    7, Veljača , 2014 u 20:14

    jos jedno pitanje G-dine , Ivo, da li sam trebala dobiti pismeno odgovor da nisam prosla za natjecaj u vezi donacija?

   • Ivo Gavrić
    7, Veljača , 2014 u 22:25

    Gospođo,
    Pa sve je jasno napisano! Prijavilo se u sva tri ministarstva oko 10 000 obitelji za obnovu. Prave se zajedničke liste i boduju, pa prema raspoloživim sredstvima (kojih nema) skidaju sa liste kandidate kojima grade! Dakle, ako su u planu obnove 50 do 100 kuća, besmisleno bi bilo oko 10 000 pisama poslati! Ako niste dobili pismo, znači da Vam ne nedostaju dokumenti. A pismo ćete dobiti kada dođete na red! Morate čitati prijašnja pitanja i odgovore pa bi Vam već bilo sve jasno! Ja rado pomažem, radim potpuno volonterski, besplatno, ali nema smisla da na ista pitanja odgovaram nebrojeno puta!
    Svima- JEDNO OD NAJČEŠĆIH PITANJA JE GDJE DA SE VIDI RANG LISTA, NA KOM LINKU!!! Državno, Federalno i RS min. imaju svoje web stranice. DAKLE, NA STRANICI MIN. KOJEM STE POSLALI ZAHTJEV ZA OBNOVU!

 7. ogorčeni
  26, Siječanj , 2014 u 13:20

  Poštovani,Moja mama je predala za obnovu dva puta,jedanput u Kotor Varošu u općini i morala je platiti neznam točno iznos al nije ni bitno a drugi put smo preporučeno poslali za Sarajevo al nikakav odgovor nije dobila.Pogledali smo na stranici na popisu al ni tamo je nema pa me zanima kako doći do saznanja hgje jesmo.Vidim da su na listi i oni kojima kuća nije porušena a i oni koji su navodno vratili se i žive u neljudskim uvjetima sto nije istina.Moja majka je udovica a tada je bila sama s nas četvoro djece malodobne i ni to ništa neznači pa Vas molim ako nas možete uputit kome da se obratimo.Unaprijed hvala.

  • Ivo Gavrić
   27, Siječanj , 2014 u 02:21

   Svi koji su se prijavili u Sarajevo, ostaju evidentirani dok ne dođu na red! Min.objavljuje samo potencijalne dobitnike, ne sve prijavljene, jer se na tisuće prijavilo! Morate čekati, donatorska sredstva će valjda več jednom doći. Dok se odabir korisnika radio u općinama, dobivali su oni koji plate. Inače se ne treba plaćati, a vi ste izgleda dali pogrešnoj osobi! Zbog toga sam se osobno borio da se prijavljuje, centralizirano, u Sarajevo, i da se ne mora više prijavljivati! Izgleda da su opet našli način da mućkaju, a vi bi ste trebali pomenute osobe prijaviti min. izbjeglih i raseljenih, iako mislim da time nećete ništa postići, nažalost.

 8. R Pepic
  30, Studeni , 2013 u 18:08

  ostovani dali je jos uvijek moguce da se prijavim za obnovu ? otac je umro a mi naslednici sada imamo ostavinsku raspravu , ima nas 4 i ko moze podnijet zahtjev ako nije istekao rok ? hvala za odgovor imanje je opcina Pelagicevo .

  • Ivo Gavrić
   9, Prosinac , 2013 u 21:46

   Rok za prijave produžen je do 6.1.2014. g. Morate se dogovoriti tko će biti nositelj obnove!

 9. 12, Listopad , 2013 u 23:16

  dobro vece,,,zamolila bih ako mi mozete objasniti rang lista potencijalnih korisnika za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata Javni poziv – II FMROI
  OPŠTINA DOBOJ Nakon prigovora,,na ovom spisku moj tata ima 90 bodova,,nije dobio nikakvo obavjestenje da li on ima pravo na donaciju,,,i kada bi mogle biti te donacije,,,hvala,,,

  • Ivo Gavrić
   9, Prosinac , 2013 u 21:36

   Oprostite na kašnjenju! Obnova još nije krenula, vjerovatno na proljeće, a svi kojima će se obnavljati, dobit će obavijest. Ostali moraju čekati, a bitno je da se ne moraju ponovno prijavljivati. Donatori još nisu odriješili kesu! Pozz

 10. Enes
  14, Kolovoz , 2013 u 16:29

  Postovanje!!Jos 2012 napravljena mi je kuca u mjestu Satorovici opcina Brcko po sistemu ljuc u ruke.Od tada pa do danas u toj kuci nemam struju i ako sam prije ratni potrosac elektricen enrgije i imao uredno brojilo.Znaci ostalo je samo da se glavni kabal vrati na ovu kucu.Pa vas pitam kad ce to biti,uredno sam dostavio odejlu za raseljena lica Brcko Distrikta proracun izdat u elektrodistrbuciji Brcko.Taj prekljucak je ostao u domenu odjela za izbjeglice.UNAPRIJED HVALA CEKAM ODGOVOR!!!!

  • Ivo Gavrić
   20, Kolovoz , 2013 u 00:41

   Ja neznam kada će to biti napravljeno. Bitno je da ste dostavili zahtjev. Mnogi su u vašoj situaciji, novaca nema dovoljno, nadležni uglavnom brinu kako da ga stave u vlastite džepove, a ako rade, rade tamo gdje ima više kuća,… Morate biti uporni i strpljivi! Možete koristiti “svetog mitu” ali i obratiti se gradonačelniku Anti Domiću, jednom od rijetkih pozitivnih političara! Sretno! 🙂

 11. Neri
  28, Ožujak , 2013 u 12:36

  Postovani. Molim vas odgovorite mi na moj problem sto je prije moguce, ako moze. Prije rata u Banja luci, ja i moja supruga nismo imali nista u nasem vlasnistvu, a poslije rata pogotovo, nista. Kada smo se trebali vratiti u Banja Luku, mi smo odbili, jer nismo imali gdje da se vratimo, jer smo i onako bili podstanari. Odlucili smo otici iz BiH 97 godine i do danas zivimo u SAD. Skoro, prije par godina unazad, moja supruga je naslijedila dulum i pol zemlje u Kotor Varosi, kod Banja Luke. To joj je ostavila majka i otac i sada je ona vlasnica te zemlje 1/1. U Americi imamo jos uvijek status izbjeglice, ali zelimo da se vratimo u BiH i na toj zemlji bi i zivjeli u Kotor Varosi . Ali kako i od koga da trazimo donaciju za izgradnju objekta gdje bi mi zivjeli. Nikad prije nismo trazili nikakvu pomoc. Stalno se spominje pomoc za rekonstrukciju porusenih ili otetih stanova i kuca, ali kod nas je problem sto nemamo i nismo imali nikad nista u nasem posjedu, pa ni danas. Mene interesuje da li je moguce dobiti ovakvu vrstu pomoci da bi konacno mogli da se vratimo jer izbjeglica u Americi ili izbjeglica u BiH nije isto, jer ipak u BiH si svoj na svome pa tu u BiH smo i rodjeni. Imamo BiH pasose i zelimo da se vratimo. Hvala na utrosenom vremenu.

  • Ivo Gavrić
   30, Ožujak , 2013 u 02:28

   Nije mi poznata niti jedna opcija za vas slucaj. Uz to, moj savjet je da ne dopustite nostalgiji da upravlja vasim odlukama. Ja sam se vratio iz Njemacke, i prevario se. Neznam od cega zivite u Americi, ovdje nebiste dobili ni pomoc, niti posao. Dakle, sa americkom mirovinom i nesto ustedjevine za kupnju kuce (jeftine su) jedina je razumna opcija, po meni! Pozzz.

   Ivo Gavri, https://posavina.wordpress.com/ mob: +385 98 92 70707

 12. ivana
  16, Veljača , 2013 u 21:03

  Poštovani,
  Kod nas je situacija sljedeca…vlasnik kuce suprugov otac preminuo je ..tu su sinovi moj suprug i brat koji su bili prijavljeni u bih …moje pitanje je sto sada napraviti na koga traziti donaciju kada je vlasnik pokojni svekar….nadalje suprug je u braku i ima dijete… da li treba za nas papire predati (ja sam iz rh nikada nisam imala prebivaliste u bih)kuca pripada opcini pelagicevo …gdje predati papire
  unaprijed se zahvaljujem na vasem odgovoru
  srdacan pozdrav

  • Ivo Gavrić
   17, Veljača , 2013 u 15:02

   Prvo morate provesti ostavinsku raspravu, prijaviti tj. Registrirati imovinu i međusobno se dogovoriti. Zemlju možete i podijeliti međusobno, ali samo jedan može biti nositelj obnove. Ostali se prijavljuju kao članovi, na kućnoj listi(oni koji pripadaju nositelju). Sve dokumente pravite u pripadajućoj općini, a kompletirane šaljete poštom šaljete u Sarajevo na adresu ministarstva. Sve je puno jednostavnije nego što se čini, ALI MORATE PROČITATI TEKST JAVNOG NATJEČAJA KAO I ODGOVORE NA VEĆ POSTAVLJENA PITANJA!

 13. gigo
  12, Veljača , 2013 u 20:46

  pitanje je postavljeno za ovaj novi natjecaj iz 2013 god koji je objavljen na ministarstvu za ljudska prava i zbjeglice?????!!!!!

  • Ivo Gavrić
   13, Veljača , 2013 u 02:41

   SVI SE PRIJAVITE. TA ODREDBA JE DO SADA NEKORIŠTENA, PROTUZAKONITA I NEUTEMELJENA.
   ROK ZA PRIJAVE PRODUŽEN JE ZA TRI MJESECA!
   SADA NESMIJETE ODUSTAJATI, BITI ĆE VIŠE SREDSTAVA A OBNOVA ĆE TRAJATI JOŠ SAMO POR GODINA!

 14. gigo
  12, Veljača , 2013 u 20:41

  postovani dali se isplati prijavljivat na ovaj oglas zbog ovog problema:ispunjavamo sve potrebne kriterije osim da nesmijes imat ni jedan stambeni objekat u svom vlasnistvu u nijednoj drzavi ako se hoces prijavit na natjecaj????imamo objekat u svom vlasnistvu u hr pa dali se isplati prijavljivat??????????

 15. HrBh
  8, Veljača , 2013 u 09:40

  Postovanje
  Sto se tice obnove imam nekoliko pitanja molim ako mi mozete pomoci:
  1991 u nasem mjestu (opcina Doboj)su zivjeli majka i brat koji je poginuo u ratu i bili su prijavljeni na adresi gdje su i zivjeli.
  Kuca i zemlja su bili u vlasnistvu oca koji je 1972 poginuo. Majka je za vrijeme rata izbjegla u Hrvatsku, brat je nazalost poginuo kao pripadnik HVO-a. Nakon rata je majka prevela vlasnistvo zemlje i kuce koja je potpuno u ratu unistena, na sebe i odmah nakon toga prepisala sve na mene i brata. Nas dvojica nismo bili 1991 g. prijavljeni na adresi u mjestu. Sada i mi i nase obitelji imamo BH osobne iskaznice i svakako zelimo obnoviti, napraviti kucu na temeljima stare.
  Molio bih ako moze odgovor na pitanje imamo li brat i ja pravo na donaciju i kakav je postupak koji bi trebali napraviti u svezi toga.
  Unaprijed hvala

  • Ivo Gavrić
   15, Veljača , 2013 u 09:13

   Vaša majka bi trebala biti nositelj obnove a ostali članovi zajedničkog kućanstva! Ali, za točnije informacije nazovite ministarstvo. Broj tel. je na str. ministarstva!

 16. Josip Saric
  4, Veljača , 2013 u 20:10

  Stovani , zanima me dok kad je rok za predati dokumente za obnovu, i ako sve nismo prikupili mozemo li naknadno dostaviti,hvala

  • Ivo Gavrić
   5, Veljača , 2013 u 00:41

   Rok za predaju dokumenata je produžen do daljnjega, a dokumentacija ne mora biti kompletna. Molim da čitete i druge odgovore, ovo sam već odgovorio, pa da ne ponavljam!

 17. 17, Siječanj , 2013 u 10:02

  Yes! Finally something about addicted.Visit our polish website at
  Leczenie uzaleznien

 18. jozo
  6, Prosinac , 2012 u 21:38

  Dali ćemo i mi ikada iz Dragalovaca osrdka doći na red za obnovu naših devastiranih kuća .opština Doboj.naši papiri za povratak i obnovu su već stariji od 10 godina i idu na reciklažu ,tako da ni dragi bog neče dokazati vlasništvo imanja mnogih ljudi .Zato pozivam i ovim putem Dragalovčane ,Osrečane i Kulašane da čim prije provedu povrat svoje imovine i da se uključe u ZAJEDNIČKU obnovu tih sela .

  • Ivo Gavrić
   17, Siječanj , 2013 u 00:46

   Nisam ti odmah odgovorio jer sam bio u BiH, sa slabim signalom mobilnog interneta. Papire traba predavati, ne treba odustajati, pogotovo sada, poslije donatorske konferencije i izmjene načina odabira korisnika obnove. Više se ne radi u općinama, zbog korupcije i kriminala, već centralizirano. Stoga ovaj puta treba predati sve papire kako se traži, a ubuduće, tko ne prođe, samo dopunu dokumenata koji moraju biti mlađi od 6 mj.

 19. Hakija
  12, Studeni , 2012 u 21:06

  Može link gdje piše čiji zahtjevi za donaciju iz Banjaluke su usvojeni ? Hvala unaprijed.

 20. Džemil
  12, Studeni , 2012 u 21:04

  Jel’ mogu dobit’ neki link gdje piše čiji zahtjevi za donacije iz Banjaluke ?

 21. Marijana
  8, Studeni , 2012 u 04:01

  hvala na odgovoru,samo me još zanima da li sa svakim natječajem za obnovu treba predati novu dokumentaciju ili se uzima u obzir postojeća

 22. Marijana
  6, Studeni , 2012 u 12:17

  poštovanje gospodine Gavrić,evo malo zalutah na vašu stranicu i nađoh obavijesti o donacijama koje su prošle,nažalost i mi smo bili ti koji su na općini teslić predali donaciju,platili gospodinu nebitno ime i sad vidim da nas nema na popisu donacija,zanima me da li ti papiri ostaju i dalje ili se ponovno moraju obnoviti za obnovu.Nažalost kako to ide na našem balkanu,ja bi vas molila ako ste u mogućnosti da se raspitate za to.
  Unaprijed hvala od prevarene teslićanke a vjerujem i mnogih drugih:)

  • Ivo Gavrić
   6, Studeni , 2012 u 18:49

   Mislim da ste napravili nekoliko grešaka. Prvo, dokumentacija se više ne predaje u općinama, već za FBiH poštom u Sarajevo, a za RS u pet većih gradova. Izborio sam se upravo zbog PLAĆANJA da se više ne radi u općinama. Neznam na koji javni oglas ste se javili, ali oba su na mojoj stranici. Tamo je sve objašnjeno, a ima dosta pitanja na koja sam odgovarao (na jvanom natječaju FBiH) pa pročitajte, da ne ponavljam. Platili ste uzalud, tj. na Vašu štetu jer niste ni bili na natječaju. Taj “gospodin” je mogao bar proslijediti vašu prijavu na pravu adresu. Ubuduće, NIKOME NE PLAĆAJTE, pratite oglase i dobro proučite. Ja ću na svojoj stranici objavljivati sve bitno za povratak i obnovu.

   Ivo Gavrić, https://posavina.wordpress.com/ mob: +385 98 92 70707

 23. donacija
  31, Listopad , 2012 u 14:57

  Kako pronaći rang listu za općinu Banoviće

 24. 25, Listopad , 2012 u 09:52

  Na žalost, doživljavamo, i pored svih trauma i problema tijekom i po završetku rata, i mnoge birokratske. Uz to, na sceni je i izdaja od strane političkih predstavnika, posebice Hrvata. Upravo zbog toga, ja sam se volonterski uključio. Tako sam bio član HDZ-a BiH, glasnogovornik Regionalnog Odbora i ministra izbjeglih i raseljenih lica Davora Čordaša. On i njegovi suradnici brinu o sebi a ne o narodu, pa su mene koji sam na strani naroda isključili iz stranke. Logično bi bilo da postoji zvanična adresa u min. izbjeglih i raseljenih lica za ovu problematiku. Ali, kako ne postoji, ja nezvanično pokušavam pomoći ljudima, koliko mogu. U Vašem slučaju neznam dali ste tražili potvrdu o kretanju iz 1991. g. u Vašoj općini. Ona je neophodna i tu morate riješiti problem. Morate znati da neki, koji su se stvarno odselili iz BiH puno ranije, pokušavaju dobiti obnovu, a na što nemaju pravo. Ja sam se izborio da općinske komisije više ne rade na ovome, jer su bodovale najčešće po tome koliko su bile “podmazane” pa su obnovu dobivali oni koji mogu platiti i obnovljene objekte koristiti kao vikendice, dok su siromašni ostajali kao podstanari ili u kolektivnim centrima. Sada se to za FBiH radi samo u Sarajevu a za RS u nekoliko većih gradova. Sada komisije moraju raditi strogo po pravilima, propisanim u ovom javnom natječaju. Ako ne možete dobiti ovu potvrdu na oca, probajte na majku. O detaljima Vaših problema možete se obratiti na moj e- mail, pa ako budem mogao rado ću vam pomoći i uputiti Vas kako dalje.

 25. Marijana
  22, Listopad , 2012 u 17:44

  Poštovani !
  Rodjena sam u Doboju a živjela u Komarici ,moj otac je predao papire za obnovu na koje je dobio odbijenicu sa navedenim razlogom …citiram ..DA NE POSTOJI KAO STANOVNIK BIH , DA JE ODJAVLJEN …kakve su to muljaže ,tko koga ovdje vesla ,u Hrvatskoj je dobio potvrdu da je cjelo to vrijeme za koje vi tvdite da je bio odjavljen bio samo privremeni stanovnik tj radio je u Hrvatskoj pa je morao i imat nekakvo privremeno boravište koje je morao svakih tri ili šest mjeseci produživati ,molim da mi razjasnite ovaj slučaj jer mislim da svi ovi ljudi koji se nečemu nadaju i ne svojom krivnjom izgubili sve i žive po podrumima nisu zaslužili ovakvo tretiranje jer nitko nije sam sebi srušio kuću do temelja ,i svatko se želi vratit na svoje ognjište ,al pretežno o ovakvim ljudskim sudbinama odlučuju oni koji to nisu osjetili na svojoj koži ….poštovanje i veliki pozdrav

 26. 14, Listopad , 2012 u 12:39

  kako pronaci rang listu za opcinu BRCKO.?

  • 14, Listopad , 2012 u 22:38

   Jeli to ova stranica USPAVANA nema odgovora ?

 27. Komentar na rang listu
  7, Listopad , 2012 u 13:27

  14.02.2012 moja majka je podnijela zahtjev za obnovu kuće u Komarici opčina Doboj na ime Anđa Marić.30.05.2012 je dobila iz Sarajeva za dopunu dokumentacije po javnom pozivu broj 01-36-69-1/12,trebala je dostaviti 3 dokumenta koja su falila,ta 3 dokumenta smo poslali 06.06.2012 na adresu Alpašina 41.Pregledom rang liste koja je izašla 15.09.2012 opčine Doboj moje majke nema na listi i nije nam jasno po kojim kriterijama se ta rang lista radi,a majka je predala svu potrebnu dokumentaciju koja je tražena.

  S Poštovanjem

 28. 1, Listopad , 2012 u 17:18

  g, gavriću predali smo svu dokumentaciju za obnovu još smo ljetos predali neka dva dokumenta koja su tražili ijako smo i prvi put to predali a naknadno smo predali sudsko rešenje o ostavinske rasprave da je kuća i sva zemlja na mamu , to smo predali 05 09 2012 znači petnest dana prije negolije izašla lista. šta mi je činiti kome se žaliti već sam vam i prije pisao i unapred hvala na savjetu

  • Ivo Gavrić
   3, Listopad , 2012 u 09:02

   Nemojte se žaliti, sada imate kompletnu dokumentaciju, pa se javite na naredni natječaj u proljeće. Da ste predali i ovaj dokument ljetos, bodovali bi vas. Ali bez brige, obnova će biti intenzivirana, BiH će dobiti skoro 100 mil. eura (donatorska konferencija) i u naredne dvije godine treba biti realizirana. Tada prolazite sigurno, uz savjet da prijavite što više članova (i djecu) jer to rade svi. Najbitnije je da svi posjedujete (CIPS) BiH osobne iskaznice, jer u tom slučaju nositelj obnove dobiva 80 bodova. U suprotnom 20.

 29. Robert V.
  30, Rujan , 2012 u 10:25

  Poštovanje g.Gavriću, ja imam pitanje nevezano za konkurs, ali vezano za donaciju. Naime u ratu 92 g. moj otac je iz Dervente sa svojom brigadom otisao branit liniju na Grebnicama, i za vrijeme rata ostao i nastanio se u opcini Domaljevac, posto kuca u Derventi u kojoj je zivio glasi na njegovu majku on nema i nemoze izvaditi 1/1 vlasničik list, ali to i nije bitno. Zanima nas na koji način i kome se trebamo obratiti, za pomoc-donaciju, iz radzloga sto planiramo ostati u Domaljevcu. Otac je par puta pokušavao pokrenuti postupak ali svaki je put iz Općine dobio odgovor kako trenutno nema nista za raseljena lica koja planiraju ostat u novom mjestu. Tako da nas stvarno muči to pitanje. 15. godina zivimo kao postanari, jedini uposleni sam ja, u opcini nas ne svrstavaju kao socijalno ugrozene… Dali postoji sansa ili bilo kakav vid pomoci za slučajeve poput našeg, i koji je put, adresa na koju se trebamo obratiti za pomoc. Unaprijed veliko Hvala, vjerujem da cete imati adekvatan odgovor za moje pitanje.

  • 3, Listopad , 2012 u 08:43

   Po Aneksu 7 Dejtonskog sporazuma, svima treba porušeno obnoviti ili pravično, novčano obeštetiti. U vašem slučaju, da želite obnovu u Derventi, morali bi provesti ostavinsku raspravu i tako doći do 1/1 vlasničkog lista. Drugi način, a zbog nebrige “naših” političkih predstavnika i lijene administracije, trebali biste u Domaljevcu kupiti plac 1/1, pa se javiti na naredni natječaj. Ili pokušati zamijeniti sa nekim tko je u Domaljevcu a želi u Derventu. A za to, prodaju u Derventi ili pravičnu naknadu (za koju neznam dali je netko dobio) potrebno je provesti ostavinsku. S obzirom da je veliki broj neobnovljenih kuća, u RS-u 3 do 5%, obnavljati će kuće sa svim traženim dokumentima.

   • Robert V.
    5, Listopad , 2012 u 15:41

    Zaboravio sam navesti da sam kupio plac u Domaljevcu, ali na stranici federalnog ministarstva sam pronasao prijavu za dobivanje pomoci u opcini Domaljevac, i ne razumjem zasto str.2 odnosno na izvjavi podnositelja zahtjeva stoji u stavci 3. Na dan 30.04.1991. godine imao/la sam prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet prijave za dobivanje pomoći za
    sanaciju/izgradnju i povratak.
    Dali je to ispravna izjava, i gdje bi se mogao informirati o potrebnoj dokumentaciji za podnošenje prijave.
    U svakom slučaju Vam Hvala!!

   • 5, Listopad , 2012 u 20:02

    Ta izjava je potrebna, kao dokaz da ste prije rata bili u BiH, tj. da ste stvarne izbjeglice ili prognani. Možete je dobiti u MUP-u Dervente. Nositelj obnove bi trebala biti majka, kao vlasnik kuće u Derventi i trebala bi imati 1/1. Pravo na obnovu na drugoj lokaciji, mislim da imate. Neznam točno proceduru za to. Vi ste po ovome u grupi raseljenih. Morate imati pomenutu potvrdu, fotografiju ili uvjerenje da je stambeni objekat u Derventi neuvjetan za stanovanje i kao raseljeni tražiti obnovu na novoj lokaciji za koju imate vlasnički list 1/1. Nemojte spominjati da u Derventi nemate riješen vlasnički status, možda prođe. Možda bi trebali nazvati ministarstvo i tražiti pojašnjenje.

 30. Alina
  18, Rujan , 2012 u 17:31

  Rezultati konkursa su izašli, ali ja ne uspjevam da ih pronađem na stranici federalnog ministarstva. Izgleda da nisam prošla na konkursu (iako su svi uslovi ispunjeni) 😦 Voljela bih da vidim tu bodovnu listu.

 31. Prkan
  16, Rujan , 2012 u 20:04

  Mr. Gavrić, znam da gnjavim jer je pitanje uvijek neka gnjavaža ali tko pita taj ne skita :D. Pošto nisam blizu općine Brod nego stanujem u Rijeci molim Vas da li imate kakve informacije u kojem je stadiju rang lista ovogodišnjeg natječaja za obnovu i donaciju? Unaprijed zahvaljujem

  • Ivo Gavrić
   17, Rujan , 2012 u 17:09

   Lista bi trebala biti i na stranicama min. kojem ste poslali. Još nije završeno, oni to birojratski, a svi koji budu ušli u uži izbor, bit će pismeno izviješćeni. Ovaj konkus je po novom, nije više u općinama, pa neznam kako će sada funkcionirati. Do sada je bilo, TKO PLATI, TAJ DOBIJE. Zato sam se trudio i uspio da to ne rade u općinama. Pozzz.

   Ivo Gavrić, https://posavina.wordpress.com/ mob: +385 98 92 70707

 32. Selma H.
  4, Rujan , 2012 u 19:17

  Gdje se moze procitati spisak,ko je dobio donaciju-na pdrucju opcine Kotor Varoš?
  Ako moze na internetu se to procitati,mogu li dobiti link ? ! 🙂

 33. Spisak osoba koje su dobile donaciju ! ?
  31, Kolovoz , 2012 u 15:15

  Gdje se moze procitati spisak,ko je dobio donaciju-na pdrucju opcine Sokolac ?
  Ako moze na internetu se to procitati,mogu li dobiti link ? ! = )

 34. mato. tomic
  24, Kolovoz , 2012 u 11:06

  ko mi može reći kad će doći na red obnova kuća u prnjavoru velikom općina doboj predo sam papire i čekam ništa od tog čini mi se nema

  • KAJA
   8, Listopad , 2012 u 20:31

   POSTOVANI G. GAVRICU MOJ OTAC JE PREDAO PAPIRE ZA OBNOVU KUCE U PRNJAVORU VELIKOM OPCINA DOBOJ U ZADANOM ROKU ZA OVU GODINU…KAKO CITAM POPIS OSOBA NA RANG LISTI ZA OBNOVU NIGDJE NE VIDIM NJEGOVO IME, A NAVODNO TU SU SVI ONI KOJI SU PREDALI PAPIRE PA ME ZANIMA GDJE JE ZAPELO…HVALA

 35. 31, Srpanj , 2012 u 19:16

  Hocu da se vratim u Gorazde jer sam tamo imao kucu koja je porusena,veliku zemlju koja zarasta u korov ali nisam prosao na dosadasnjim prijavljivanjima.Svaki put treba vaditi iste i nove papire i sve to placati sto je postala besmislica.Svi u GZ znaju sve moje podatke i status da sam izbeglica u Visegradu.

  • Ivo Gavrić
   1, Kolovoz , 2012 u 12:59

   Ako budu poštivali dogovor, ubuduće se neće morati prijavljivati već prijavljeni. Trebali bi biti u zajedničkoj bazi podataka i ravnopravno učestvovati na svim narednim natječajima. ALI, uvijk to ali!!!! U BiH imamo BOGATE POLITIČARE i SIROMAŠNI NAROD! Ne boje se suda pravde i ne misle o narodu, već samo kako popvećati bogatstvo!
   TUŽNO I ŽALOSNO…… ali ISTINITO!

 36. Nermin
  24, Srpanj , 2012 u 11:14

  kada ce biti objavljen spisak dobitnika donacije za rekonstrukciju stambenih jedinica na podrucju Foce, Gorazda, Ustikoline …(Istocne Bosne) ? Moj dedo je konkurisao 12 puta zadnjih 7 puta su mu obecali rekonstrukciju stambene jedinice , to nisu uradili . Da li bi sada trebao dobiti ?

  • Ivo Gavrić
   24, Srpanj , 2012 u 12:06

   Kada komisija završi rad, ato traje 4-5 puta duže nago sama izgradnja. Nažalost, ako želiš da tvoj dedo doživi rekonstrukciju, moraš i ti odraditi svoj dio. Oni su 7 puta čekali na to. Valjda ti je sve jasno.!

 37. 19, Srpanj , 2012 u 22:57

  Ja isto imam jaku zelju za povratak u moj rodi kraj, kao i ostali iste sudbine (na nazalost). dali bi bilo moguce tako nesto pokrenuti u (banovicima)?.Napr. opstine LOZNA, sela ima dosta dovoljno nap.(kesten,krcevine,borovci, gradina,pejanovici,kosa …,i dosta vise, itd. ko i gdje se moze to pokrenuti, moze li mi neko pomoci. problem je da se jos uvjek res imovine unistava i suma se masovno sjece, niko to i ne pokusava da spreci ( banovicka a takode zavidovicka opstina ne poduzimaju nista). pozdrav

  • Ivo Gavrić
   24, Srpanj , 2012 u 07:22

   Sve je moguće, uz mnogo upornosti i truda. Za sva mjesta u BiH vrijede isti zakoni. Problem je što političari na rade za narod već isključivo za sebe. Takmiče se tko će više JAMITI, misle da nema zakona u BiH i ako ga bude da neće doći na red. Logika, “kad mogu drugi zašto nebih i ja” uglavnom prevladava. Meni su jako zamjerili što se borim za narod. Ali to je jedini način, kada neće političari, moraju volonteri i domoljubi. Treba narodu otvoriti oči, ne postoje naši i njihovi, skoro svi su jednako korumpirani. Zato treba dobro razmisliti za koga i dali uopće glasovati na narednim izborima. To je jedan od načina, ne treba im dati legitimitet za ovo što rade i što će i u buduće raditi. Narod se mora pobuniti, dići svoj glas već jednom!!!!!!!

 38. emina
  5, Lipanj , 2012 u 14:53

  postovani gos.Ivo javljam se iz Bosanske Gradiske intresuje me na kojoj stranici mogu provjeriti rezultate vezane za dodjelu donacija zahtjev smo predali u februaru mjesecu zvala sam ministarstvo pocetkom maja mjeseca i rekli su mi da jos nema rezultata unapred vam se zahvaljujem.

  • Ivo Gavrić
   24, Srpanj , 2012 u 07:31

   Oprostite na kašnjenju! Rezultate možete provjeriti na satranici onoga kome ste predali zahtjev, ali i na oglasnoj ploči OPĆINE kojoj pripadate.

 39. 22, Svibanj , 2012 u 17:38

  Zainteresovano sam procitao desetak vasih clanaka i odista mi se dopadaju . Mislim da znate pisati i prenijeti kvalitetne informacije . Internet sajt vam je prelijep . Bilo bi dobro da ga malo prebojite u neke svjetlije boje. Ali to je samo amatersko misljenje, pa ne bi trebalo da ga uzmete za ozbiljno . Sve najbolje! PS. Podijelio sam vas sa prijateljima na facebooku .

  • Ivo Gavrić
   31, Svibanj , 2012 u 10:17

   Hvala na pohvalama. Trudim se koliko mogu. Pokušavam i ohrabriti ljude i pokazati da se smije i mora govoriri o nepravdama i dići glas. Volio bih da se uključi što više ljudi, jer samo tako, sa većim pritiskom možemo “probuditi” političare. Naši političari zaduženi za ovu problematiku, su NEZADOVOLJNI MOJIM RADOM PA ME SMJENJUJU SA SVIH STRANAČKIH DUŽNOSTI. Htjeli bi da pišem samo o njima, a hrvatski narod, “tko još razmišlja o njemu”. Njihova “stručnost” je tolika da neznaju da potparol (RO HDZ BiH Posavina) ili glasnogovornik nije fotograf, novinar i informatičar. A smijenjen sam sa tog mjesta jer (SVE BESPLATNO) sam prestao uređivati stranačku stranicu, ali sam i dalje radio na moje dvije stranice. Očigledno su uzimali lovu na osnovu iste, naravno, za sabe. Vidite tko nas predstavlja i koliko je potrebno da se aktiviramo i počnemo boriti za svoj narod. Još jedan razlog, možda i glavni, je što predstoje izbori pa bi, nedaj Bože, još neki Hrvat došao na položaj, pa nebi njih dvojica bili jedini i glavni u RS-u.

 40. tomo
  17, Svibanj , 2012 u 15:22

  Poštovani,iz Banja Luke-Ivanjska selo Idžani,otišao sam 60-ih godina.Imao sam kuću koja je srušena u ratu. Htio bih se vratiti i zelim dolje napraviti kuću i živjeti. Zanima me pitanje obnove, kakvo je stanje za to područje Idžana i dali se daje kakva financijska pomoć za obnovu?

  • Ivo Gavrić
   22, Svibanj , 2012 u 17:28

   Mislim da se ne odnosi na Vas. Naime ovo je program za izbjeglice i raseljene a koji sa na dan 30.04.1991. g. bili prijavljeni na adresi objekta za obnovu.

 41. Aldina
  13, Svibanj , 2012 u 15:28

  Pozdrav,moja mama je predala dokumente koji su trebali da se podnese zahtjev za donaciju za obnovu kuce!!Inace smo iz Bratunca,kuca nam nije uslovna za stanovanje,mogu vam priloziti i fotografije!!Znaci,svaki put smo predavale sve potreben dokumente,ali nikad nismo prosle za donaciju!Zivimo kao podstanari,i nekako sastavljamo kraj s krajem,sehidska smo porodica,otac mi je poginuo pa mislim da bi napokon trebale doziviti i to da nam se obnovi nasa kuca!!I zanima me ,kada ce izaci ovaj konkurs sto ga ocekujemo ili je vec izasao??Unaprijed hvala…

  • Ivo Gavrić
   14, Svibanj , 2012 u 23:56

   Vi ste sigurno trebali već dobiti donaciju, ali, ako će vas utješiti, niste jedini. Mnogi su dobili “vikendice” jer su znali koji dokumen komisije uvažavaju, eure i KM. To je naša stvarnost, dok mnoge obnovljene kuće zjape prazne, mnogi su još u kolektivnim smještajima ili u podstanarstvu. Neke stvari su se promijenile, komisije više nisu pri općinama, pa nadajmo se….Ubuduće, jednom predane prijave trebale bi biti važeće za sve naredne natječaje a uz dopunu dokumenata podložnih vremenskom ograničenju. Nedavno je bila donatorska konferencija, skupljena su određana sredstva, ali nedostatna. Manji dio dobija BiH jer se naši političari “bore” za svoje narode a veći zemlje u okruženju. Iako je u nadi spas, moramo dići svoj glas. U našoj državi je sve naopako, pa tako i oni koji dožive da dobiju donaciju, proživljavaju traume i gore od onih kada su bili prisiljeni napustiti svoje kuće. Nadzorni organi i izvođači, u sprezi sa lokalnim vlastima, fušere pri izgradnji, nastojeći bar 1/3 predviđenog materijala ne ugraditi, staviti u vlastiti džep. Izvođaču se plati ukupan iznos pa se razlika vraća uplatitelju.
   Mislim da bi uskoro trebali biti novi natječaji, pa se nadajmo da će i novi sustav bolje funkcionirati.

 42. bmwe28
  7, Svibanj , 2012 u 23:12

  ako sam dobro svatijo mi . raseljeni i izbjegli lica u sarajevu neće odlučivati o listi ovog kokrusa već će oni recimo odredit imamo tolko i tolko novaca za tolilo i toliko kuća i dajemo recimo doboju 10 kuča a lokalna uorava odluluje ko će to biti . ispravite me ako grješi,
  jel se može vidjeti koliko nas je predalo zahtjev i jel ima neka lista.moja je mama predala zahtjev za obnovu jednog je sina izgubila a drugi je teško ranjen i 100 posto je ivalid prve grupe to jest nepokretanje i sve te papire smo dostavili i sada a i u prijašnjim natječaima ali nikako da kuću obnovimo uvjek ima oni priveligani koi dobiju obnovu a u bosnu dolaze dvaput godišne

  sa poštovanjem luka

  • Ivo Gavrić
   10, Svibanj , 2012 u 14:58

   I za vas, sve u prethodnom odgovoru!!

  • Ivo Gavrić
   10, Svibanj , 2012 u 15:20

   Da biste saznali na kojem ste mjesu na rang listi morate predati zahtjev za obnovu. Do sada su komisije radile u općinama. Po novom, to se radi za FBiH u Sarajevu a za RS u četiri največa grada RS-a. Kako će to funkcionirati neznam točno, ali u svakom slučaju bit će na web stranicama ministarstava,za svaku općinu zasebno a i na oglasnip pločama općina.
   Pogledajte priručnik za provođenje…. iz prethodnog odgovora.

 43. pitanje
  7, Svibanj , 2012 u 13:58

  kako mogu da provjerim rang listu da li ispunjavam uslove da dobijanja donacije selo kaostice ????

 44. Osman
  5, Svibanj , 2012 u 16:29

  Pozdrav
  Moje pitanje je kako mozemo vidjeti listu ispravnih aplikacija na javni poziv za rekonstrukciju kuce? Razlog zasto ovo pitam, je u tome da je bilo aplikanata koji nisu imali ni novca a ni pameti za vadjenje svih trazenih dokumenata! Interesuje me dali su im se naknadno trazili papiri ili su ljudi odmah krizani zbog nepotpune dokumentacije, sto po meni nebi bilo u redu prema ovim ljudima aplikantima kojima trebamo svi pomoci!

  • Ivo Gavrić
   5, Svibanj , 2012 u 21:11

   Ovaj javni poziv za natječaj je zvaničan, preuzet sa stranice federalnog ministarstva. Da ste pažljivo pročitali sve, bilo bi vam jasno. Ovo stoji na kraju teksta
   “NB: Formular i uputa za ispunjavanje formulara mogu se naći na stranici federalnog ministarstva na adresi: http://www.fmroi.gov.ba Pri tom treba paziti da se uzima formular koji je namijenjen općinama u RS-u.”
   Sve formulare i upute možete dibiti i u šalter salama općina!

   Ako neki od dokumenata nedostaje, komisije su dužne tražiti dopunu dokumentacije!

 45. Mr.sci. Husein Hajdarević, Sarajevo
  22, Travanj , 2012 u 19:09

  Poštovani,
  Namjera mi je da vas ovim putem zamolim da mi odgovorite na sljedeća pitanja:

  1) Interesuje me kada će komisija obići kuće predviđene za rekonstrukciju i sanaciju u naselju Stenjak i kome je ona dužna podnijeti izvještaj o nađenom stanju.

  2) Kada bi se po Vašoj procjeni moglo očekivati da se počne sa realizacijom u vezi sa “Javnim pozivom za konkurs za obnovu u ratu porušenih kuća” obzirom da je građevinska sezona u punom jeku.

  S poštovanjm! Husein Sarajevo

  • Ivo Gavrić
   23, Travanj , 2012 u 17:11

   Poštovani Huseine,
   Postavili ste prava pitanja, tj. pogodili ste u srž problema. Vjerovatno ste primijetili da se sada prijave za obnovu šalju na adresu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo. Do sad je to rađeno u općinama. Postupak odabira krajnjih korisnika, projektanta, izvođača radova i nadzora, vršile su imenovane komisije. Njihov sastav najčešće je bio nezakonit po nacionalnoj zastupljenosti. Kod bodovanja korišteni su razni kriteriji a najrjeđe zakoniti. Najčešći način je bio, tko da “pinku” dobije obnovu. Birane su projektne kuće koje su htjele “surađivati” pa su u projektima davali puno više materijala nego što je potrebno. Sa nadzornim organima (općinskim uposlenicima koji su time u sukobu interesa, tj. nezakoniti- primjer Bos. Brod) i odabranim, za “suradnju” spremnim izvođačima, koji su gradili ispod minimuma važećih standarda i minimuma po zakonu o minimumu stambene izgradnje, iako su imali u projektima i višak materijala. Dakle, općine su plaćale po potpisanim građevinskim knjigama od strane njihovog nadzora puno veće iznose od stvarnih. Tako su izvođači po naplati “izvedenih radova” vraćali uvećani dio novca. To se zove pranje novca ili kriminal. Uz to, na bilo kakav pokušaj razgovora i ukazivanja ne pogreške, uzvraćali su arogancijom, drskošću, uvredama tipa “ovo je socijalna pomoć, šta hoćeš dobio si džabe, nema zakona u BiH” itd. Sve skupa rađeno je vrlo sporo. Tako je od raspisivanja natječaja do početka radova prolazilo najčešće više od jedne godine, a radove su najčešće započinjalu u jesen i zimu, sa rokom za izvođača od 90 dana. Dakle smandrljati nabrzinu i sakriti tragove kriminala. Žalbe se podnose, kako piše u natječaju, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, ali ja Vam kažem, prava adresa je MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH. Za jedan slučaj, ja sam dva puta zvao komisiju iz ovog ministarstva, nešta smo uspjeli promijeniti (isključiti općine iz procesa obnove) ali, izvođača ŠPIRU nismo. U ovom slučaju ostaje samo prijava SIPA-i.
   Nisam Vam odgovorio direkto, jer neznam kako će funkcionirati ovaj novi, centralizirani način obnove. Ali iz ovoga možete izvući sve zaključke i stvari na koje morate obratiti pažnju.
   Nadam se da sam Vam pomogao, ako ne, pitajte ponovo. Rado ću odgovoriti, zbog Vas ali i ostalih.

   Naoružajte se strpljenjem i upornošću a trebati će vam i sreća.

   Srdačan pozdrav!!

 46. goca
  17, Travanj , 2012 u 13:15

  da li ko zna kad če ponovo biti otvoren natječaj,ja sam na ovaj zakasnila,

 47. obnova u RS
  17, Travanj , 2012 u 12:59

  molim vas recite mi da li morate biti prijavljeni na toj adresi za koju predajete obnovu ili moze u području RS,Hvala

  • Ivo Gavrić
   17, Travanj , 2012 u 13:03

   Nositelj obnove mora imati BiH osobnu na toj adresi, a kontakt adresa i telefon mogu buti i u Hrvatskoj.

 48. 15, Travanj , 2012 u 21:43

  moja majka je dva puta bila na listi potencijalnih korisnika u općini derventa i nikada nije dobila donaciju sada je bio javni poziv iz ministarstva ali smo zakasnili jer je potpisivanje ugovora bilo 05.04 2012 godine i ona nije prošla. Može li komisija federalnog ministarstva nešto učiniti po tom pitanju jer smo i prema njima uputili naknadnu prijavu.

  • Ivo Gavrić
   17, Travanj , 2012 u 13:08

   Ako je Vaša majka po bodovanju trebala dobiti donaciju, zakašnjenje nebi trebao biti problem. Morate se obratiti nadležnom ministarstvu. Ja sam se uz pomoć bivšeg zamjenika ministra za ljudska prava, Slavka Marina, izborio za promjene u načinu rada i dodjele donacija. Ako se netko jednom prijavio za donaciju ne mora više i automatski konkurira za naredne javne pozive i natječaje. Isto tako komisije za provođenje natječaja nisu više u Općinama a zbog koruptivnog i kriminalnog načina rada. Sada, za natječaje iz FBiH molbe se šalju u Sarajevo i tamo se i odlučuje, a za RS u četiri najveća grada RS-a.
   Ako ne uspijete u žalbi za ovaj natječaj, bez brige, uskoro će biti Donatorska Konferencija i skupiti će se sredstva za puno obimniji i masovniji povratak i obnovu.
   Moramo se boriti ali i biti strpljivi i uporni. Do sad je išlo vrlo sporo, nadajmo se promjenama.

   Srdačan pozdrav!

 49. slavko
  25, Ožujak , 2012 u 21:59

  ako mi roditelji ne dočekaju obnovu tužit ću državu….

 50. markić
  13, Ožujak , 2012 u 23:27

  Lijep pozdrav,
  zanima me kada će biti objavljena rang lista za dodjelu gradjevinskog materijala i tko odlučuje o tom tko će biti na listi ako se odnosi na općinu Orašje u Bosanskoj Posavini:

 51. alma
  13, Ožujak , 2012 u 10:33

  Moja mama je podnosila zahtejv za svaki konkurs koji je izašao, ni sama ne znam više koliko puta smo predale papire. Mislim da više nema smisla. Ima li iko ko bi nam pomogao da dobijemo tu donaciju. Papiri i sada stoje u Općini, i to upravo oni koji su navedeni kao kriteriji za predati papire za donaciju. Mi smo u kolektivnom smještaju i smatram da imamo neku prednost. Ovdje konstantno dobijamo deložaciju a u Zvornik nemamo gdje jer je neuslovno za stanovanje.

  • Ivo Gavrić
   13, Ožujak , 2012 u 10:58

   U potpunosti Vas razumijem. Nažalost, stanje je takvo kako je. Vi biste trebali imati prednost.
   Vama i ostalima: PAPIRI SE NE MORAJU PREDAVATI SVAKI PUT, OPĆINE SU DUŽNE DA VAS UOBZIRE, TE TRAŽE SAMO DOPUMU VREMENSKI OGRANIČENIM PAPIRIMA.
   TREBALI STE A I UBUDUĆE MORATE SE ŽALITI NA LISTU ODABRANIH i to Ministarstvu za ljudska prava u Sarajevu. S obzirom da znamo kako komisije “rade” to vam je jednini način.
   Ima nade da se ubrza obnova (donacije zemalja iz regije), a Vaš slučaj ću proslijediti ministru za izbjeglice i raseljena lica RS koji stavlja poseban naglasak na rješavanje problema ljudi kolektivnog smještaja.

 52. Prkan
  2, Ožujak , 2012 u 17:41

  Pozdrav,
  ja imam par pitanja, nadam se da ima netko odgovor.
  Gdje se podižu potvrde iz stavki 6 & 7?

  Ovako stoje moja iskustva sa podizanjem potvrda;
  1. U mom slučaju moram ići u Derventu, ja mislim na sud, podići potvrdu statusa povratnika. To se jedino može dobiti ako imate i BiH osobnu.
  2. U općini se dobiva dokument, kojeg ispunite te oni ovjere, kojim iskazujete namjeru za povratkom.
  3. Status vlasništva naravno u Gruntovnici/Katastru.
  4. Za dokaz prebivališta/povijest kretanja iz 1991 u Policiju.
  5. Da bi se dobilo uvjerenje kako je stambena jedinica neuvjetna za stanovanje, mora se u općini podnjeti zahtjev komisiji koja onda izlazi na teren snimiti situaciju.

  Kao što sam gore naveo, stao sam na 6 i 7 stavci, tako da za to nemam informacije.

  Bitna stvar u svemu je, da je objekat za koji se traži donacija, upisan u gruntovnici i katastru.
  Jer prije su se kuće gradile a nitko nije upisivao objekat u papire.

  • Ivo Gavrić
   3, Ožujak , 2012 u 15:07

   Za stavku 1 potvrdu može dati i predsjednik mjesne zajednice, a 6 i 7 se rješavaju pisanom izjavom, na gotovom obrascu, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću. Isto tako i za stanje objekta a komisija izlazi samo na objekte koji su ušli u širi izbor po natječaju ( naprimjer: planira se obnoviti 12 kuća a uzima se prvih 15, ako po projektiranju ostane sredstava za više ili ako netko odustane). Sve ovo u šalter sali općine.

   • Prkan
    3, Ožujak , 2012 u 15:28

    Puno vam hvala na odgovoru gosp. Gavrić . Tri brige manje a i bome šetanja.
    Pozdrav

 53. donacija
  29, Veljača , 2012 u 19:25

  imam pitanje ako neko moze da odgovori bio bih mu zahvalan

  ako osoba nije u mogucnosti da sama podnese zahtjev *starosti , invalidnosti itd* dali moze neko umjesto njih da podnese zahtjev za obnovu stambene jedinice ili ako je osoba na kojoj se vodi objekat preminula , a ostavinska rasprava nije zavrsena , a neko bi se vratio na to imanje *sin,unuk itd* dali i oni imaju pravo na donaciju za povratak
  unaprijed hvala
  Dario

  • Ivo Gavrić
   1, Ožujak , 2012 u 11:39

   Podnošenje zahtjeva je moguće uz punomoć kod javnog bilježnika ili u BiH, kod notara. Nositelj prijave mora imati CIPS-ovu, BiH osobnu iskaznici i biti vlasnik 1/1. Morate prvo provesti ostavinsku .

   • donacija
    1, Ožujak , 2012 u 12:02

    uredu hvala vam puno ,ako budem imao jos neko pitanje dali mogu da vam se obratim
    posto je u mene ovaj drugi primjer imanje je na djedu a ja bih se vratio

   • Ivo Gavrić
    1, Ožujak , 2012 u 16:37

    Naravno, vrlo rado.

 54. Mr.sci. Husein Hajdarević, Sarajevo
  26, Veljača , 2012 u 21:01

  Poštovani.
  Zanima me ko tačno odlučuje o tome ko će dobiti sredstva za obnovu i rekonstrukciju objekata za povratak u naselju Stenjak i Kamenica u opštini Teslić u skladu sa gore pomenutim Javnim pozivom Ministarstva za izbjeglice F BiH i hoćemo li ikada doći na red mi koji čekamo da do toga dođemo redovnim putem .

  • Ivo Gavrić
   26, Veljača , 2012 u 23:00

   Lokalna samouprava vodi i implementira sve projekte obnove, bez obzira tko je donator. Tako kod Vas općina Tešanj imenuje komisiju koja boduje i vrši odabir krajnjih korisnika-povratnika. Broj korisnika ovisi o visini raspoloživih sredstava a eventualne neregularnosti i nepravde kod odabira korisnika kntroliraze vi, natjecatelji, i to žalbama upućenim Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu.

 55. Pitanje
  20, Veljača , 2012 u 12:43

  Zanima nas kada i gdje se može pogledati specifikacija otvora drvene stolarije za gore navedene kuće i hoće li biti Javna nabavka istih?

  • Ivo Gavrić
   22, Veljača , 2012 u 23:47

   Specifikaciju otvora ne možete nigdje vidjeti. Po prijavi na natječaj a za odabrane, prema bodovima i količini raspoloživih sredstava, za svaki objekt radi se projekt. On definira način obnove i specifikaciju potrebnog materijala. Lokalna samouprava provodi postupak i vrši odabir krajnjih korisnika, projektne kuće, izvođača i nadzora. Zadnjih troje se odabiru poutem javnog natječaja.

 1. 14, Srpanj , 2012 u 17:50

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s