Početna stranica > Hrvati u BiH > REZOLUCIJA HNS – POSLOVNIK – ODLUKE, usvojene na HNS 19.04.2011.

REZOLUCIJA HNS – POSLOVNIK – ODLUKE, usvojene na HNS 19.04.2011.


REZOLUCIJA HNS

HRVATSKI NARODNI SABOR Bosne i Hercegovine

Ustrajni u provedbi načela iz Deklaracije o pravima i položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, potvrđenoj na referendumu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te Platforme za demokratsku i samoodrživu BIH Hrvatskog narodnog sabora BiH,

Iskazujući privrženost određenjima sadržanim u Deklaraciji o načelima Ustava Bosne i Hercegovine („Kreševska deklaracija“),

Pozivajući se na ciljeve i načela Povelje Ujedinjenih naroda, posebice Opće deklaracije o ljudskim pravima, međunarodne sporazume o građanskim, političkim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, te Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinih protokola,

Potvrđujući svoju privrženost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te opredijeljenost izgradnji samoodržive, decentralizirane i demokratske Bosne i Hercegovine, domovine jednakopravnih, suverenih i konstitutivnih naroda i svih njezinih građana,

Opredijeljeni za euroatlantske integracije, regionalnu suradnju, te ukupan razvitak dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa sa svim državama u regiji i svijetu,

Svjesni nezamjenljive povijesne uloge, položaja i doprinosa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini ukupnom razvitku i dobrobiti Bosne i Hercegovine,

Poštujući legitimnu izbornu volju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iskazanu na listopadskim izborima i potvrđenu od strane stotinučetrdesetri tisuće građana kroz potpisanu peticiju „Stop majorizaciji Hrvata u BiH „,

Mi, legalno izabrani i legitimni predstavnici hrvatskog naroda, budući da smo spriječeni provesti legitimnu izbornu volju hrvatskog naroda pri provedbi rezultata Općih izbora u BiH iz listopada 2010, okupljeni na 4. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine 19. travnja 2011. godine u Mostaru, donosimo:

R E Z O L U C I J U

 1. Osuđujemo i odbacujemo grubo gaženje izborne volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iskazane na posljednjim općim izborima iz listopada 2010. godine, na kojima je po drugi put zaredom većinskim bošnjačkim glasovima onemogućen izbor legitimnog hrvatskog člana u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

 2. Držimo nedopustivim po demokratskim načelima, neprihvatljivim po moralnim uzusima, te štetnim i razarajućim za položaj hrvatskog naroda i sveukupne međuetničke odnose u Bosni i Hercegovini, a posebice u Federaciji BiH, djelovanje skupine stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su kroz pokušaj dokidanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kao ustavne institucije za zaštitu vitalnih interesa konstitutivnih naroda u Federaciji BiH, dovele do uspostavljanja neustavne , nezakonite i za hrvatski narod neprihvatljive vlasti Federacije BiH.

 3. Neformiranjem Klub Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH kao jedine ustavne institucije za zaštitu vitalnih interesa konstitutivnih naroda u Federaciji BiH , jedina zaštita vitalnih interesa hrvatskog naroda u Federaciji BiH prestala je postojati. Hrvatska izborna i politička volja je na taj način zanemarena i na kraju poništena što je dovelo do uspostavljanja nezakonite, neustavne i hrvatskom narodu neprihvatljive vlasti u Federaciji BiH.

 4. Posebice štetnim smatramo suspendiranje ustavnih i zakonitih tijela za provedbu slobodnih i demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini čime je načinjena nenadoknadiva šteta po razvitak demokratskih odnosa, doveden u pitanje ustavni poredak , funkcioniranje pravne države i ukupan legalitet i legitimitet posljednjih općih izbora

 5. Pozivamo sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini na vraćanje u ustavne i zakonske okvire, te puno poštovanje većinskog izbornog legitimiteta unutar sva tri konstitutivna naroda. One političke subjekte i pojedince koji su volju svog naroda zanemarili i zatrli, a imaju ambicija i pretenzija predstavljati hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, posebice i od srca pozivamo na pokajanje, povratak u okrilje svog naroda, te jedinstvo i zajedništvo dok svom narodu nisu počinili još veću i nepovratnu štetu. Apeliramo na njihovu svijest i savjest da zarad sitne koristi i vlastita probitka ne pomažu onim ciljevima koji ruše dostojanstvo njihova vlastita naroda već da se stave na raspolaganje narodu iz kojeg su potekli.

 6. Držimo na poseban način odgovornim dio institucija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini koje su svojim nepravičnim i pristranim djelovanjem bile jednim od uzročnika postojeće demokratske, moralne i ustavno-pravne krize u Bosni i Hercegovini. Apeliramo na predstavnike međunarodne zajednice da zauzmu nepristran i pravičan odnos prema svim narodima u Bosni i Hercegovini, iskoriste svoj autoritet i ovlasti da proces odlučivanja vrate u ustavne i zakonite institucije te na taj način omoguće poštivanje većinske izborne volje sva tri konstitutivna naroda.

 7. Hrvatski narodni sabor smatra da je obespravljenje i dokidanje ustavnih prava hrvatskom narodu nastavljeno i svakodnevno se nastavlja i nakon usvajanja Deklaracije o pravima i položaju hrvatskog naroda u BiH, a posebice putem amandmana koje je Ured Visokog predstavnika nametnuo na ustave entiteta.

 8. Stoga Hrvatski narodni sabor drži da samo temeljita reforma ustava koja bi osigurala potpunu institucionalnu ravnopravnost i novu upravno-teritorijalnu organizaciju kroz utemeljenje više federalnih jedinica od kojih bi najmanje jedna bila sa hrvatskom većinom, može osigurati stvarnu jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

 9. Hrvatski narodni sabor smatra nužnim i ključnim za život hrvatskog nacionalnog bića u BiH načiniti odgovarajuće izmjene Izbornog zakona BiH kojima će se osigurati izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u svim tijelima i razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. BiH je država triju konstitutivnih naroda u kojoj svi narodi moraju imati pravo birati tko će ih zastupati.

 10. Hrvatski narodni sabor izražava punu spremnost da na načelima pune ustavne i institucionalne jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda i svim građanima u Bosni i Hercegovini gradi sigurnu, stabilnu, samoodrživu, prosperitetnu i europski orijentiranu Bosnu i Hercegovinu.

 11. Hrvatski narodni sabor obvezuje sve izabrane hrvatske dužnosnike i političke predstavnike na dosljedno poštivanje političke volje hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i punu provedbu dokumenata Hrvatskog narodnog sabora.

  Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora

Poslovnik o radu

Poslovnik o radu Hrvatskoga narodnog sabora Bosne i Hercegovine

 Članak 1.

 Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Hrvatskoga narodnog sabora BiH ( u daljnjem tekstu ; Sabor ).

Način rada Sabora o pitanju koje nije uređeno ovim Poslovnikom uređuje Sabor zaključkom.

 Članak 2.

Rad Sabora je javan. Odlukom Sabora za odrađene točke i teme može se isključiti javnost.

 Članak 3.

Punopravni izaslanici Sabora su osobe definirane u članku II Odluke o utemeljenju i konstituiranju Hrvatskoga narodnog sabora Bosne i Hercegovine.

U okviru Sabora uspostavljaju se klubovi izaslanika političkih stranaka zastupljenih u Saboru.

 Članak 4.

Sabor otvara i njime predsjedava predsjednik Organizacijskog odbora Hrvatskog narodnog Sabora, koji ujedno predlaže dnevni red Sabora.

 Članak 5.

Radna tijela Sabora su ; radno predsjedništvo i povjerenstvo za vjerodajnice .

 Članak 6.

Izaslanici biraju predsjedatelja i odgovarajući broj članova Radnog predsjedništva javnim glasovanjem iz svog sastava, na prijedlog predsjednika Organizacijskog odbora HNSBiH.

Predsjedatelj Radnog predsjedništva vlastan je odrediti kojeg drugog člana Radnog predsjedništva za vođenje određenog dijela sjednice.

Tako određeni predsjedatelj ima sva prava i obveze predsjedatelja Radnog predsjedništva.

Članak 7.

Na prijedlog predsjedatelja Sabor će iz reda izaslanika izabrati povjerenstvo za vjerodajnice koje će provesti postupak verifikacije mandata izaslanika Sabora.

Sabor razmatra i usvaja izvješće o verifikaciji mandata izaslanika sabora i utvrđuje ukupan broj izaslanika Sabora.

Članak 8.

Tijela Sabora predlaže radno predsjedništvo.

Članak 9.

Svi izaslanici imaju pravo birati te biti birani u tijela koja se izabiru na Saboru.

Izbor za tijela Sabora obavlja se po pravilu javnim glasovanjem, ako Sabor ne odluči drugačije.

Predsjedatelj Radnog predsjedništva proglašava rezultate izbora.

Članak 10.

Sabor valjano donosi odluke ako mu je nazočna nadpolovična većina izaslanika.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih sudionika.

Članak 11.

Predsjedatelj Radnog predsjedništva i radno predsjedništvo ravnaju radom sabora u skladu s prihvaćenim poslovnikom.

Nitko ne može govoriti u Saboru prije nego zatraži i dobije riječ od predsjedatelja Radnog Predsjedništva. Prijava za raspravu podnosi se pismeno.

Predsjedatelj Radnog predsjedništva daje sudionicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Po istoj točci dnevnog reda sudionici imaju dobiti riječ najviše jednom, a govor ne može trajati duže od tri minute. Iznimno, uz dopuštenje predsjedatelja radnog predsjedništva, govor može trajati dulje.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja, a za koju se pismeno najavio, prema utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda , predsjedatelj Radnog predsjedništva će ga opomenuti.

Ako se govornik i nakon opomene ne drži dnevnog reda, predsjedatelj Radnog predsjedništva će mu oduzeti riječ.

Sudionici imaju pravo zatražiti riječ da bi dali odgovor ( repliku ) na navod za kojeg drže da je netočno izložen i koji je povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje.

Za taj slučaj predsjedatelj Radnog predsjedništva će mu dati riječ čim završi govor onoga koji je to izazvao.

U odgovoru govornik se mora ograničiti samo na ispravak odnosno objašnjenje, te njegov govor ne može trajati dulje od dvije minute.

Članak 12.

Red na saboru osigurava Radno predsjedništvo. Za remećenja reda predsjedatelj radnog predsjedništva može izreći stegovne mjere i to ; opomenu s oduzimanjem riječi i udaljavanje sa Sabora.

Mjera udaljavanja sa Sabora izriče se sudioniku koji je svojim ponašanjem tako narušio red i prekršio odredbe ovog poslovnika da je daljnje održavanje Sabora doveo u pitanje .

Članak 13.

Nakon što se završe sve točke dnevnog reda, kao i nakon što se obave izbori za tijela koja se izabiru na Saboru predsjedatelj Radnog predsjedništva zaključuje rad Sabor.

Članak 14.

Obavljanje određenih stručnih, tehničko-administrativnih poslova može se povjeriti po odluci Radnog predsjedništva stručnim službama Sabora.

Članak 15.

Autentično tumačenje ovog poslovnika daje Radno predsjedništvo.

Članak 16.

Ovaj poslovnik donosi se javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih izaslanika, a primjenjuje se do donošenja novog Poslovnika o radu sabora.

Mostar, 19. travnja. 2011. godine.

PREDSJEDATELJ SABORA

Izmjene i dopune odluke o utemeljenju i konstituiranju HNS BiH

HRVATSKI NARODNI SABOR Bosne i Hercegovine

Temeljem članka III. i IV. Odluke o utemeljenju i konstituiranju Hrvatskoga narodnog sabora Bosne i Hercegovine, Hrvatski narodni sabor BiH, na IV. zasjedanju 19.ožujka 2011. Godine u Mostaru, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTEMELJENJU I KONSTITUIRANJU

HRVATSKOGA NARODNOG SABORA BOSNE i HERCEGOVINE

I

U Odluci o utemeljenju i konstituiranju Hrvatskoga narodnog sabora Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Odluke) članak II mijenja sa i glasi:

“Punopravni članovi Hrvatskoga narodnog sabora Bosne i Hercegovine su:

– Predsjednici hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini- članovi Organizacijskog odbora za sazivanje Nrvatskog narodog sabora BiH

– vijećnici, zastupnici i izaslanici u općinskim i gradskim vijećima, županijskim-kantonalnim skupštinama, skupštini Distrikta Brčko, entitetskim parlamentima i Parlamentarnoj skupštini BiH te zastupnici u Saboru Republike Hrvatske sa prebivalištem u BiH iz političkih stranaka organizatora Hrvatskoga narodnog sabora BiH,

– općinski načelnici-zamjenici načelnika i gradonačelnici-dogradonačelnici općina , gradova i Brčko distrikta BiH iz stranaka organizatora Hrvatskoga narodnog sabora BiH,

– predsjednici-dopredsjednici vlada i ministri-zamjenici ministara u vladama Brčko distrikta BiH, županija-kantona i entiteta te predsjedatelj odnosno dopredsjedatelj, ministri i zamjenici ministara u Vijeća ministara BiH iz stranaka organizatora Hrvatskoga narodnog sabora BiH,

– član Predsjedništva BiH, te predsjednici i dopredsjednici entiteta u BiH iz političkih stranaka organizatora Hrvatskoga narodnog sabora BiH,

– po pet članova iz svake parlamentarne stranke i tri člana iz svake druge stranke organizatora Hrvatskoga narodnog sabora BiH koji nisu izaslanici po nekom drugom kriteriju,

– punopravni članovi Hrvatskoga narodnog sabora BiH su i svi drugi vijećnici i zastupnici iz reda hrvatskoga naroda koji prihvaćaju načela iz dokumenata Hrvatskoga narodnog sabora BiH.

Mandat izaslanika Sabora vezan je za njegov mandat u institucijama iz stavka 1. ovog članka, te vezan za prijedlog stranke čiji je član.”

II

U odluci o utemeljenju i konstituiranju Hrvatskoga narodnog sabora BiH, članak V mijenja se i glasi:

“Na usuglašeni prijedlog predsjednika političkih stranaka organizatora Hrvatskog narodnog sabora BiH, Sabor bira Predsjednika Hrvatskog narodnog Sabora, dva dopredsjednika i odgovarajući broj članova predsjedništva Hrvatskoga narodnog sabora BiH.

Predsjednik Sabora je i predsjednik predsjedništva Hrvatskoga narodnog sabora BiH.”

III

U Odluci o utemeljenju i konstituiranju Hrvatskoga narodnog sabora BiH u članku VI. na kraju stavka 1. dodaje se točka koja glasi:

– Obnaša druge dužnosti i zadatke sukladno ovoj Odluci i odlukama Sabora.

IV

Iza članka VI. Odluke o utemeljenju i konstituiranju Hrvatskoga narodnog sabora BiH dodaje se novi članak VIa. koji glasi:

“Hrvatski narodni sabor na prijedlog Predsjedništva Sabora uspostavlja Glavno vijeće Sabora kao izvršno, političko i koordinacijsko tijelo Hrvatskoga narodnog sabora BiH.

Glavno vijeće daje smjernice i utvrđuje politiku o svim pitanjima koja se tiču vitalnih nacionalnih interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini te koordinira i usklađuje međužupanijsko i međuopćinsko djelovanje i postupanje po pitanjima od zajedničkog interesa za općine i županije.

Glavno vijeće ima Predsjedatelja Vijeća i odgovarajući broj članova Vijeća koje imenuje Predsjedništvo Hrvatskoga narodnog sabora.

Glavno vijeće na prijedlog Predsjedatelja Vijeća a po pribavljenom mišljenju-suglasnosti Predsjedništva HNS donosi akte o svome unutarnjem ustroju, djelovanju i postupanju.”

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Sabora

 

 

Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora BiH

HRVATSKI NARODNI SABOR Bosne i Hercegovine

U cilju usklađivanja politike i zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini,

Poradi koordiniranja aktivnosti od zajedničkog interesa u općinama , županijama, entitetima i cijeloj Bosni i Hercegovini,

S ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg funkcioniranja i djelovanja, svih dužnosnika i institucija hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini,

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine, temeljem članka VIa Odluke o utemeljenju i konstituiranju Hrvatskog narodnog sabora BiH, na zasjedanju u Mostaru, dana 19. travnja 2011. donosi

ODLUKU O UTEMELJENJU GLAVNOG VIJEĆA

HRVATSKOG NARODNOG SABORA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

Utemeljuje se Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu „Glavno vijeće“) kao političko, izvršno i koordinacijsko tijelo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

Glavno vijeće daje smjernice i utvrđuje politiku o svim pitanjima u svezi vitalnih nacionalnih interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te koordinira i usklađuje međužupanijsko i međuopćinsko djelovanje i postupanje po pitanjima od zajedničkog interesa za općine i županije.

Članak 3.

Glavno vijeće utemeljuje sukladno iskazanim i definiranim potrebama odgovarajući broj odjela koji će biti zaduženi za određene oblasti političkog, kulturnog i gospodarskog života hrvatskog naroda.

Članak 4.

Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH imenuje Predsjedatelja Glavnog vijeća i odgovarajući broj članova Glavnog vijeća sukladno broju odjela navedenim u Članku 3 koji zajedno s Predsjedateljem čine Glavno vijeće.

Članak 5.

Glavno vijeće, na prijedlog Predsjedatelja Vijeća, a po pribavljenom mišljenju – suglasnosti Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, donosi akte o svom unutarnjem ustroju, djelovanju, postupanju i načinu odlučivanja.

Temeljem akata iz stavka 1 ovog Članka Glavno će vijeće izvršiti potrebna imenovanja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Sabora

Oglasi
Kategorije:Hrvati u BiH
  1. Nijedan komentar do sada.
  1. No trackbacks yet.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s